TAKSISTI IZ RA­DIO TAXIJA

PRE­LA­ZE U CAM­MEO

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - pd

Proš­lo je tek 60 da­na ot­ka­ko su fran­šiz­nu mre­žu Taxi Cam­mea u Za­gre­bu po­ja­ča­la tro­ji­ca tak­sis­ta iz Udru­že­nja Ra­dio Taxi Za­greb, a da­nas je u ovoj mre­ži već 15 no­vih fran­šiz­nih part­ne­ra, dok je još 30 tak­sis­ta tog za­gre­bač­kog tak­si-udru­že­nja u pro­ce­su pris­tu­pa­nja na­šoj fran­šiz­noj mre­ži, pri­op­ćio je Pe­tar Dra­gić, di­rek­tor Taxi Cam­mea Za­greb. Za­hva­lju­ju­ći fran­šiz­nom pos­lov­nom mo­de­lu, Cam­meo gru­pa da­nas za­poš­lja­va vi­še od 700 dje­lat­ni­ka u ci­je­loj Hr­vat­skoj, ko­ji su proš­li te­me­lji­tu edu­ka­ci­ju na Taxi aka­de­mi­ji, a u pla­nu je za­pos­li­ti još 1000 oso­ba.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.