KON­KU­RI­RA­JU TENERIFIMA, DE­LI­CI­JA­MA MA­ME KUP­CE

FES­TI­VAL PO­DU­ZET­NIŠ­TVA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - ANA MA­RIA FILIPOVIĆ GRČIĆ, SUZANA VAROŠANEC

Naj­važ­ni­je je da po­du­zet­ni­ci­ma stvo­ri­mo uvje­te u ko­ji­ma mo­gu ra­di­ti u rod­nom gra­du, is­tak­nuo je žu­pan Pa­uk

UŠi­be­ni­ku je u pe­tak otvo­ren Fes­ti­val po­du­zet­niš­tva, obr­ta i obi­telj­skih po­ljo­pri­vred­nih gos­po­dar­sta­va (OPG), u ok­vi­ru pro­jek­ta Mo­ja po­du­zet­na Hr­vat­ska ko­ji or­ga­ni­zi­ra­ju Ve­čer­nji list, 24sa­ta i Pos­lov­ni dnev­nik. Ova iz­lož­be­no-pro­daj­na ma­ni­fes­ta­ci­ja, na­mi­je­nje­na po­naj­pri­je pro­izvo­đa­či­ma ar­ti­ka­la ko­ji su ve­za­ni uz Ja­dran i Me­di­te­ran, oku­pi­la je ma­le pro­izvo­đa­če hra­ne, koz­me­ti­ke, na­ki­ta i os­ta­lih pro­izvo­da s po­dru­čja Ši­ben­sko-knin­ske žu­pa­ni­je.

Go­ran Pa­uk, ši­ben­sko­žu­pan, Fes­ti­val vi­di kao ide­al­nu pri­li­ku da ma­li i sred­nji po­du­zet­ni­ci s ovog po­dru­čja, kao i nji­ho­ve ko­le­ge OPG-ov­ci i obrt­ni­ci svih stru­ka, do­ka­žu da ima­ju što po­nu­di­ti na tr­ži­štu.

“Naj­važ­ni­je je da po­du­zet­ni­ci­ma stvo­ri­mo uvje­te u ko­ji­ma mo­gu ra­di­ti u rod­nom gra­du. Nji­ho­vi su pro­izvo­di kon­ku­rent­ni i na svjet­skim tr­ži­šti­ma, a s ob­zi­rom na to da su dio tu­ris­tič­ke po­nu­de gra­da Ši­be­ni­ka, ve­za s ino­zem­s­tvom sva­ke je se­zo­ne sve snaž­ni­ja”, po­ru­čio je žu­pan.

Iz­la­ga­či su is­tak­nu­li da je Fes­ti­val po­du­zet­niš­tva, obr­ta i OPG-a opravdao i nji­ho­va oče­ki­va­nja, pa ta­ko i Mar­ti­ne Ba­ti­ni­ce, vlas­ni­ce tvrt­ke Vjen­ča­nja Ši­be­nik j.d.o.o., ko­ja u sklo­pu Agen­ci­je Love story ra­di na or­ga­ni­za­ci­ji vjen­ča­nja, kao je­di­ni su­bjekt te dje­lat­nos­ti u Ši­be­ni­ku.

“Ja­ko smo za­do­volj­ni do­sa­daš­njom edu­ka­ci­jom ko­ju smo do­bi­li na Fes­ti­va­lu, a sva­ka­ko nam je važ­na i kom­po­nent­na pro­mo­ci­ja s ob­zi­rom na to da u re­ali­za­ci­ju kre­će pro­jekt po­seb­ne gra­ne tu­riz­ma, a to je vjen­ča­ni tu­ri­zam. Taj no­vi ši­ben­ski pro­izvod ra­zvi­ja­mo u su­rad­nji s Tu­ris­tič­kom za­jed­ni­com Gra­da Ši­be­ni­ka, iako mis­li­mo uklju­či­ti i Grad i Ši­ben­sko-knin­sku žu­pa­ni­ju – ka­že Mar­ti­na Ba­ti­ni­ca. Ri­ječ je o zah­tjev­nom pro­jek­tu ve­li­kog ob-uj­ma i luk­suz­ni­jeg ka­rak­te­ra u ko­jem se pre­dvi­đa or­ga­ni­za­ci­ja vjen­ča­nja na šest top lo­ka­ci­ja u Ši­be­ni­ku, gdje će se sve sni­ma­ti i iz zra­ka. Kre­će u svib­nju, a mo­ra biti go­tov do kra­ja lje­ta, kad sli­je­di pred­stav­lja­nje u ino­zem­s­tvu na me­đu­na­rod­nim saj­mo­vi­ma.

“Na­še is­tra­ži­va­nje tr­ži­šta upu­ću­je na ve­lik po­ten­ci­jal, a tre­nu­tač­no naj­vi­še mla­de­na­ca oče­ku­je­mo s tr­ži­šta Ve­li­ke Britanije i Nje­mač­ke. Bri­tan­ci su naj­poz­na­ti­ji po sklo­nos­ti vjen­ča­nja izvan do­mo­vi­ne, a naj­vi­še se vjen­ča­ju na Te­ne­ri­feu. Uvje­re­ni smo da će­mo biti kon­ku­rent­ni­ji”, za­klju­ču­je Ba­ti­ni­ca.

“Bez edu­ka­ci­ja ne­ma na­pret­ka, a ov­dje smo mno­go to­ga doz­na­li”, rek­la nam je Mi- ran­da Pa­ić ko­ja sa su­pru­gom An­tom vo­di obrt Skra­din­ske de­li­ci­je te OPG Pa­ić. Stal­no ra­de na ino­va­ci­ja­ma pro­izvo­da, a u tom smis­lu is­ti­če pro­mo­ci­ju Skra­din­ske tor­te, nje­zi­ne ino­va­ci­je u gas­tro­no­mi­ji nas­ta­le do­da­va­njem skra­din­ske mur­ve. Taj pro­izvod ima cer­ti­fi­kat “Iz­vor­no hr­vat­sko”.

Mur­va je sim­bol i ne­ka­daš­nje skra­din­ske pro­izvod­nje svi­le, pa je ovo ujed­no no­va raz­gled­ni­ca Skra­di­na. Ima­mo pri­li­ku su­dje­lo­va­ti i u no­vom pro­jek­tu Gra­da Ši­be­ni­ka tvr­đa­va Ba­ro­ne, gdje pro­da­jom na­ših pro­izvo­da, su­ve­ni­ra ko­ji su pre­hram­be­nog ka­rak­te­ra, u skla­du s no­vim tren­do­vi­ma obo­ga­ću­je­mo gas­tro­nom­sko-tu­ris­tič­ku po­nu­du, a usko­ro će­mo se uklju­či­ti i na tvr­đa-

NA FES­TI­VA­LU PO­DU­ZET­NI­CI DO­KA­ZU­JU DA IMA­JU ŠTO PO­NU­DI­TI Go­ran Pa­uk ši­ben­sko-knin­ski žu­pan

vu Ivan”, ka­že Mi­ran­da Pa­ić.

Vlas­nik do­ma­će ra­di­nos­ti Lju­bo­mir Ju­rin već de­se­tak go­di­na ba­vi se pro­izvod­njom su­ve­ni­ra na ka­me­nu.

“Prak­tič­ki sam ih sve pro­dao, ali za raz­li­ku od to­ga, os­li­ka­ni ka­men­či­ći na­la­ze se već go­di­na­ma u Na­ci­onal­nom par­ku Kr­ka, no ne­ma­ju pri­ču i ne pro­da­ju se – ka­že Ju­rin.

Sa­nja Li­di­ja Ku­lu­šić mlada je ši­ben­ska po­du­zet­ni­ca i vlas­ni­ca obr­ta za fo­to, vi­deo i gra­fič­ke us­lu­ge pod na­zi­vom Sa­nja Lydia. Nje­zin je ra­zvoj­ni i pos­lov­ni put je­dan od ši­ben­skih pri­mje­ra do­bre prak­se jer po­ka­zu­je kako su vo­lja i en­tu­zi­ja­zam ga­ran­ci­ja uspjeha.

“Uve­li­ke su mi po­mo­gli po­du­zet­nič­ki po­ti­ca­ji na­mi­je­nje­ni že­na­ma po­du­zet­ni­ca­ma za­hva­lju­ju­ći ko­ji­ma sam do­bi­la sred­stva za os­na­ži­va­nje mar­ke­tin­ške stra­te­gi­je. U ovom je pos­lu to je­dan od naj­važ­ni­jih fak­to­ra. Kli­ma u Ši­ben­sko-knin­skoj žu­pa­ni­ji u glo­ba­lu se mi­je­nja na­bo­lje. Po­nos­na sam što unu­tar stru­ke ov­dje ne vla­da ne­tr­pe­lji­vost već su­rad­nja i ko­he­zi­ja, a pot­po­ra je do­dat­ni vjetar u le­đa – is­tak­nu­la je Sa­nja Li­di­ja Ku­lu­šić.

Nje­zin obrt ta­ko­đer uve­li­ke ovi­si o tu­ris­tič­koj se­zo­ni jer je sas­tav­ni dio pos­la ko­jim se ba­vi fo­to­gra­fi­ra­nje vjen­ča­nja ko­jih je, lo­gič­no, za li­je­pa vre­me­na – naj­vi­še. Po­t­vr­di­la je da naj­ve­ći pro­blem ma­lih i sred­njih po­du­zet­ni­ka i obrt­ni­ka Ši­ben­sko-knin­ske žu­pa­ni­je kako osi­gu­ra­ti jed­nak i za­do­vo­lja­va­ju­ći op­seg pos­la i os­ta­li dio ka­len­dar­ske go­di­ne.

DU­ŠKO JARAMAZ/ PIXSELL PIXSELL JARAMAZ/ DU­ŠKO

Vjen­ča­nja su okos­ni­ca za po­kre­ta­nje biz­ni­sa Mar­ti­ne Ba­ti­ni­ce (ma­nja fo­to­gra­fi­ja), te fo­to­graf­ki­nje Sa­nje Li­di­je Ku­lu­šić ko­ja je iz­lo­ži­la svo­ja dje­la

PIXSELL

An­đe­li su glav­na in­s­pi­ra­ci­ja za ove su­ve­nir-sli­ke

DU­ŠKO JARAMAZ/

Lju­bo­mir Ju­rin i su­ve­nir na ka­me­nu (li­je­vo); Po­nos­ni pro­izvo­đač pr­šu­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.