DVI­JE KOM­PA­NI­JE IZ HR­VAT­SKE VEĆ ŽE­LE EMILY

SISTEMSKA IN­TE­GRA­CI­JA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BER­NARD IVEZIĆ

Po­drav­ka pr­va tes­ti­ra­la Emily kako bi is­pi­ta­la ko­li­ko će se gle­da­te­lji­ma svi­dje­ti nje­zi­na no­va TV rek­la­ma u tra­ja­nju od 30 se­kun­di

Tje­dan da­na ot­ka­ko je pre­mi­jer­no pred­stav­ljen u Za­gre­bu, pr­vi hr­vat­ski IT sus­tav za pre­poz­na­va­nje emo­ci­ja zvan Emily, ima dva po­ten­ci­jal­na kup­ca. U In­foCu­mu­lu­su, IT tvrt­ki ko­ju je os­no­vao biv­ši IT di­rek­tor Hr­vat­skog te­le­ko­ma Sven Ma­ru­šić, a ko­ja je sa Spa­nom, naj­ve­ćim hr­vat­skim sof­tver­skim iz­voz­ni­kom, i mar­ke­tin­škom agen­ci­jom ENTG, ra­zvio Emily, ni­su pre­ci­zi­ra­li o ko­jim se tvrt­ka­ma ra­di.

Ma­ru­šić ka­že tek da je ri­ječ o dvi­je ve­li­ke kom­pa­ni­je iz Hr­vat­ske. “In­te­res ku­pa­ca je ve­lik i re­ak­ci­je su po­zi­tiv­ne ta­ko da sam uvje­ren da će ovak­ve sus­ta­ve kup­ci tra­ži­ti sve vi­še, ali ne znam ho­će li pos­ta­ti ja­ko po­pu­lar­ni za po­la, dvi­je ili pet go­di­ne”, ka­že Ma­ru­šić.

Emily je pri­je pred­stav­lja­nja tes­ti­ra­la Po­drav­ka kako bi pro­cje­ni­la us­pješ­nost svo­je no­ve, još neo­bjav­lje­ne TV rek­la­me. U In­foCu­mu­lu­su na­vo­de da je Emily vr­lo jas­no po­ka­za­la kako je sva­ki član ci­lja­ne gru­pe re­agi­rao na sva­ku od 30 se­kun­di no­vog rek­lam­nog spo­ta.

“Vi­dje­lo se u sva­kom tre­nut­ku je­su li vi­dje­li ne­što što im se svi­đa ili ne pa bi u tom smis­lu Emily mo­gla utje­ca­ti na na­čin na ko­ji će se u bu­duć­nos­ti sni­ma­ti rek­lam­ni spo­to­vi”, ka­že Ma­ru­šić. No­vi sus­tav ci­lja na tr­go­vač­ke cen­tre i tr­gov­ce kako bi mo­gli u sva­kom tre­nut­ku zna­ti ne sa­mo ko­li­ko ima­ju ku­pa­ca u svom pros­to­ru, već i kako se oni osje­ća­ju, što pri­tom gle­da­ju, je­su li u druš­tvu te ko­li­ko su ti kup­ci sta­ri i ko­jeg su spo­la. Ma­ru­šić po­jaš­nja­va da su otvo­re­ni i za pro­izvod­ne kom­pa­ni­je, ko­je Emily mo­gu po­ve­za­ti sa svo­jim CRM-om i inim sus­ta­vi­ma te ta­ko u re­al­nom vre­me­nu pra­ti­ti us­pješ­nost svo­jih rek­lam­nih kam­pa­nja u fi­zič­kim tr­go­vi­na­ma. Ne­što što je do­sad bi­lo mo­gu­će je­di­no u onli­ne svi­je­tu.

“Za­sad je Emily sus­tav ko­ji će vje­ro­jat­no in­te­re­si­ra­ti ve­će kup­ce, ali naš je plan da ga pre­tvo­ri­mo u pro­izvod ko­ji će si mo­ći pri­ušti­ti i ma­nje tr­go­vi­ne”, ka­že Ma­ru­šić.

Iako Ma­ru­šić oče­ku­je da će naj­ma­nji in­te­res za no­vi sus­tav po­ka­za­ti tvrt­ke iz IT in­dus­tri­je, Emily baš toj bran­ši do­no­si ve­li­ku re­vo­lu­ci­ju. Teh­nič­ki Emily je IoT (In­ter­net of Thin­gs) sus­tav sas­tav­ljen od Ras­p­ber­ry Pi ra­ču­na­la s ka­me­rom. Osim ka­me­re može ima­ti do 20 dru­gih sen­zo­ra po­put mje­re­nja tem­pe­ra­tu­re, bro­ja­ča pro­la­ska ku­pa­ca ili pak os­vjet­lje­nja. Sve se to može spo­ji­ti sa ERP-om, CRM-om i BI sof­tve­rom u kom­pa­ni­ja­ma. Me­đu­tim, kad do­đe do pre­poz­na­va­nja emo­ci­ja, os­nov­ne funk­ci­je Emily, tri hr­vat­ska part­ne­ra je iz­najm­lju­ju od Mi­cro­sof­ta.

“Mi ne ra­zvi­ja­mo sus­tav za pre­poz­na­va­nje emo­ci­ja već ko­ris­ti­mo Mi­cro­sof­to­vo rje­še­nje u ok­vi­ru pro­jek­ta Oxford te nu­di­mo us­lu­gu im­ple­men­ta­ci­ju na­šeg rje­še­nja pre­ma po­tre­ba­ma ku­pa­ca”, ka­že Ma­ru­šić.

Slič­ne sof­tver­ske us­lu­ge za stroj­no uče­nje i dru­ge obli­ke umjet­ne in­te­li­gen­ci­je (UI) već nu­de Ama­zon, Go­ogle i IBM. Svo­ju ver­zi­ju UI-ja ra­zvi­ja i Fa­ce­bo­ok. Agen­ci­ja IDC oče­ku­je da će do 2020. go­di­ne UI biti biz­nis glo­bal­no vri­je­dan 40 mi­li­jar­di do­la­ra, a tvrt­ke po­put In­foCu­mu­lu­sa, Spa­na i ENTG-a pos­tat će no­vi sis­tem­ski in­te­gra­to­ri.

Mi­cro­soft već nu­di 18 UI us­lu­ga me­đu ko­ji­ma su i ana­li­za tek­s­ta, pre­po­ru­ke za pro­izvo­de i pre­poz­na­va­nje li­ca. IBM svo­je tak­ve us­lu­ge pred­stav­lja u ok­vi­ru Wat­so­na, sus­ta­va ko­ji je po­bje­dio na Je­opar­dyju dok je Go­ogle u tu utr­ku ušao ne­dav­nom po­bje­dom nje­go­vog Alp­haGo-a nad Ko­re­jan­cem Lee Se-do­lom, u igri Go.

IN­TE­RES KU­PA­CA JE VE­LIK PA SAM UVJE­REN DA ĆE OVAK­VE SUS­TA­VE TRA­ŽI­TI SVE VI­ŠE, NE ZNAM SA­MO HO­ĆE LI POS­TA­TI JA­KO PO­PU­LAR­NI ZA PO­LA, DVI­JE ILI PET GO­DI­NA

DAVOR VIŠNJIĆ/

Sven Ma­ru­šić, In­foCu­mu­lus

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.