In­te­si kroz dividendu 189 mi­li­ju­na ku­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - pd

Di­oni­ča­ri­ma PBZ-a iz proš­lo­go­diš­nje će se do­bi­ti is­pla­ti­ti di­vi­den­da od 10,16 ku­na po di­oni­ci, od­lu­če­no je na Glav­noj skup­šti­ni odr­ža­noj u pe­tak. U nas­tav­ku su do­ne­se­ne sve od­lu­ke ko­je su bi­le pred­lo­že­ne u po­zi­vu za Glav­nu skup­šti­nu, pa ta­ko i od­lu­ka o upo­tre­bi do­bi­ti os­tva­re­ne u 2015. ko­jom je od­lu­če­no o is­pla­ti di­vi­den­de od 10,16 ku­na po di­oni­ci. Di­vi­den­da će se is­pla­ti­ti 21. trav­nja di­oni­ča­ri­ma PBZ-a ko­ji su na dan 14. trav­nja evi­den­ti­ra­ni u de­po­zi­to­ri­ju SKDD-a kao ima­te­lji re­dov­nih di­oni­ca. PBZ je obja­vi­la i ne­kon­so­li­di­ra­no i kon­so­li­di­ra­no re­vi­zor­sko iz­vješ­će za proš­lu go­di­nu.

“Ban­ka je u 2015. os­tva­ri­la ne­to do­bit od 193 mi­li­ju­na ku­na, što pred­stav­lja za­mje­tan pad u us­po­red­bi s pret­hod­nom go­di­nom, a ko­ji je uz­ro­ko­van gu­bit­kom od 1,3 milijarde ku­na zbog ko­nver­zi­je kre­di­ta ve­za­nih uz švi­car­ski fra­nak”, na­vo­di uz ostalo Upra­va PBZ-a u objaš­nje­nju iz­vješ­ća. Pre­ma po­zi­vu za glav­nu skup­šti­nu, objav­lje­nom 19. ve­lja­če, di­oni­ča­ri­ma je pred­lo­že­no da se od proš­lo­go­diš­nje do­bi­ti od 193,2 mi­li­ju­na ku­na za dividendu is­pla­ti 193,14 mi­li­ju­na ku­na, od­nos­no 10,16 ku­na po di­oni­ci. Pre­os­ta­lih oko 25 ti­su­ća ku­na do­bi­ti iz proš­le go­di­ne ras­po­re­dit će se u za­dr­ža­nu do­bit. Ukup­na za­dr­ža­na do­bit PBZ-a iz­no­si vi­še od 7,44 milijarde ku­na, po­da­tak je iz po­zi­va za skup­šti­nu di­oni­ča­ra. Naj­ve­ći dio ukup­nog iz­no­sa pre­dvi­đe­nog za is­pla­tu di­vi­den­de, od­nos­no go­to­vo 189 mi­li­ju­na ku­na, bit će is­pla­će­no ta­li­jan­skoj ban­kar­skoj gru­pa­ci­ji In­te­sa San­pa­olo, u či­jem je vlas­niš­tvu, pre­ma tre­nut­nim po­da­ci­ma, 97,47 pos­to di­oni­ca PBZ-a.

Di­vi­den­da će iz­no­si­ti 10,16 ku­na po di­oni­ci

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.