Kre­di­ti, Clo­ud, marketing...

Poslovni Dnevnik - - POSLOVNIUZLET -

Us­klo­pu uz­le­ta gra­da Ši­be­ni­ka po­du­zet­ni­ci su ima­li pri­li­ku edu­ci­ra­ti se o ši­ro­kom spek­tru te­ma. Si­mu­lus gru­pa u su­rad­nji s PBZ-om pri­pre­mi­la je se­mi­nar o ban­kar­skim pro­izvo­di­ma i kako ih ko­ris­ti­ti. Na kon­kret­nim je pri­mje­ri­ma pred­stav­lje­no ne­ko­li­ko os­nov­nih ban­kar­skih pro­izvo­da te objaš­nje­no kako pre­poz­na­ti ka­da su po­du­zet­ni­ci­ma po­treb­ni. Ta­ko­đer, kroz di­sku­si­ju se ut­vr­di­lo ko­ji su to ban­kar­ski pro­izvo­di is­pla­ti­vi u kon­kret­nom slu­ča­ju i kako ih pra­vil­no ko­ris­ti­ti, kao i ko­je nus­po­ja­ve do­no­se.

Eu­ro Grant Kon­zal­ting pri­pre­mio je edu­ka­ci­ju ko­ja je od­go­va­ra­la na pi­ta­nje Kako do EU fon­do­va za pro­izvod­nju i ino­va­ci­je te pre­zen­ti­ra­la učin­ko­vi­te me­to­de za do­bi­va­nje EU sred­sta­va za ne­po­ljo­pri­vred­nu dje­lat­nost u ru­ral­nom po­dru­čju.

HT-ova edu­ka­ci­ja “Pos­luj­te us­pješ­no i ka­da nis­te u ure­du uz Clo­ud us­lu­ge”, od­go­va­ra­la je na pi­ta­nja ve­za­na za Clo­ud us­lu­ge: što je uop­će Clo­ud; kako ko­ri­šte­njem Clo­uda sma­nji­ti tro­ško­ve pos­lo­va­nja; za­što je za va­še pos­lov­ne po­dat­ke Clo­ud si­gur­ni­ji od tra­di­ci­onal­nih in­for­ma­tič­kih rje­še­nja; što zna­či dos­tup­nost Clo­ud us­lu­ga za moj po­sao i ko­je ko­ris­ti mo­gu ima­ti oni ko­ji se nji­me slu­že.

Eks­per­ti kom­pa­ni­je Oho­ho go­vo­ri­li su o Di­gi­tal­nom marketing u služ­bi pos­lov­nog uspjeha, pri­bli­ži­li su zna­nja i vje­šti­ne iz po­dru­čja di­gi­tal­nog mar­ke­tin­ga. Di­gi­tal­ni marketing go­to­vo je pos­tao obve­za, upo­zo­re­ni su po­du­zet­ni­ci. Edu­ka­ci­ja im je po­nu­di­la od­go­vo­re i na broj­na pi­ta­nja po­put kako is­ko­ris­ti­ti moć di­gi­tal­nog mar­ke­tin­ga za pos­ti­za­nje kon­kret­nog ci­lja, kako odrediti ko­je ala­te ko­ris­ti­ti, kao i kako us­kla­di­ti di­gi­tal­nu i ne­di­gi­tal­nu ko­mu­ni­ka­ci­ju, la­ko pli­va­ti vo­da­ma di­gi­tal­nog mar­ke­tin­ga ne gu­be­ći i iz vi­da pos­lov­ni cilj?

H. JELAVIĆ/PIXSELL

Jed­na od edu­ka­ci­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.