Al­ka­lo­id pre­ko Sr­bi­je že­li osvo­ji­ti ve­li­ko ru­sko tr­ži­šte

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - pd

Anal­ge­tik Caf­fe­tin je naj­poz­na­ti­ji iz­voz­ni brend Ma­ke­do­ni­je, do­sad je pro­da­no oko 10 mi­ljar­di ta­ble­ta

Ma­ke­don­ska kom­pa­ni­ja Al­ka­lo­id Skop­lje us­pješ­no je pos­lo­va­la u 2015. go­di­ni, os­tva­ri­la je kon­so­li­di­ra­ne pri­ho­de od pro­da­je u vi­si­ni od 127,5 mi­li­ju­na eura. Ta far­ma­ce­ut­ska kom­pa­ni­ja, usko­ro obi­lje­ža­va 80 go­di­na pos­to­ja­nja, te naj­av­lju­je dalj­nje inves­ti­ci­je i iz­la­zak na no­va tr­ži­šta, pi­šu Ve­čer­nje no­vos­ti.

“Apli­ci­ra­li smo za re­gis­tra­ci­ju u Ru­si­ji, a plan je da u Sr­bi­ji pro­izvo­di­mo li­je­ko­ve za to tr­ži­šte. Pred­nost Sr­bi­je je u tome što ima slo­bo­dan tr­go­vin­ski spo­ra­zum s Ru­si­jom. To je ve­li­ka šan­sa za nas i pri­li­ka da nas­ta­vi­mo inves­ti­ci­je”, is­ta­kao je Živ­ko Mu­ka­etov, glavni di­rek­tor kom­pa­ni­je Al­ka­lo­id AD Skop­lje.

Tre­ći pro­izvo­đač u Sr­bi­ji

Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, ta kom­pa­ni­ja u Sr­bi­ji za­poš­lja­va oko sto rad­ni­ka, dok pro­izvod­ni po­gon Al­ka­lo­ida Be­ograd obu­hva­ća 62 re­gis­tri­ra­na pro­izvo­da, od­nos­no oko šest mi­li­ju­na pa­ki­ra­nja li­je­ko­va. Na sr­p­skom tr­ži­štu ma­ke­don­ski pro­izvo­đač nu­di oko 200 li­je­ko­va.

“U Sr­bi­ji smo kon­ku­rent­ni ka­da je ri­ječ o ci­je­ni li­je­ko­va, a naj­pro­da­va­ni­ji pro­izvod je anal­ge­tik Caf­fe­tin. U su­rad­nji s ino­zem­nim part­ne­rom, 2011. go­di­ne ra­zvi­li smo Caf­fe­tin cold max vre­ći­ce s pra­hom, a radimo i na no­vim for­ma­ma tog li­je­ka”, ka­že Igor Pe­trov, di­rek­tor pred­stav­niš­tva Al­ka­lo­id Be­ograd.

Kako tvr­di Pe­trov, kom­pa­ni­ja je part­ner Re­pu­blič­kog fon­da za zdrav­s­tve­no osi­gu­ra­nje, a naj­ve­ći dio far­ma­ce­ut­skih pro­izvo­da na­la­zi se na po­zi­tiv­noj lis­ti li­je­ko­va.

U 2015. go­di­ni Al­ka­lo­id Be­ograd je bio tre­ći naj­ve­ći far­ma­ce­ut­ski pro­izvo­đač u Sr­bi­ji, dok je po pro­da­ji za­uzeo osmo mjes­to. Sr­p­sko tr­ži­šte je, na­kon Ma­ke­do­ni­je, naj­ve­će za Al­ka­lo­id po obuj­mu pro­da­je, s udje­lom od 18%.

Čel­ni­ci kom­pa­ni­je is­ti­ču važ­nost re­gi­onal­nog pris­tu­pa, od­nos­no in­te­gri­ra­nje ma­lih tr­ži­šta ko­ja u si­ner­gi­ji ima­ju znat­no ve­ći iz­voz­ni po­ten­ci­jal.

“Ma­lo do­ma­će tr­ži­šte je start­ni hen­di­kep. Us­mje­ri­li smo se na iz­voz, a otvo­re­ni smo za no­va part­ner­stva. U Sr­bi­ji radimo s He­mo­far­mom,

BREND ZA NJEGU DJE­ČJE KO­ŽE BECUTAN TR­ŽIŠ­NI JE LI­DER U MA­KE­DO­NI­JI, A U RE­GI­JI SE ODLIČNO PRO­DA­JE I U SR­BI­JI, HR­VAT­SKOJ, SLOVENIJI I CR­NOJ GO­RI

AL­KA­LO­ID JE I PR­VI CERTIFICIRANI PRO­IZVO­ĐAČ ORGANSKIH ČA­JE­VA U MA­KE­DO­NI­JI

te smo tre­nut­no u fa­zi re­gis­tra­ci­je He­mo­far­mo­vih in­fu­zij­skih ras­tvo­ra za tr­ži­šte Hr­vat­ske. Vje­ru­je­mo da pos­to­ji pros­tor za dalj­nju su­rad­nju i ula­zak na tr­ži­šta”, objaš­nja­va Mu­ke­atov.

On do­da­je da su gla­vi ci­lje­vi Al­ka­lo­ida po­ve­ća­nje pro­da­je i me­đu­na­rod­no ši­re­nje. Ta­ko­đer, ra­zvoj­na stra­te­gi­ja ma­ke­don­ske kom­pa­ni­je uklju­ču­je i ak­vi­zi­ci­ju far­ma­ce­ut­skih tvrt­ki izvan Ma­ke­do­ni­je. Pre­ma ri­je­či­ma di­rek­to­ra, glavni inves­ti­cij­ski fo­kus su re­gi­onal­na tr­ži­šta, za­tim Eu­rop­ska uni­ja, Ru­si­ja i dru­ge CIS zem­lje, a tre­ći pri­ori­tet či­ne SAD i arap­ske zem­lje.

Ula­žu u teh­no­lo­gi­ju

Caf­fe­tin je vje­ro­vat­no naj­poz­na­ti­ji iz­voz­ni brend Ma­ke­do­ni­je, či­ja po­vi­jest tra­je još od 1957. go­di­ne, do­sad je pro­da­no oko 10 mi­ljar­di ta­ble­ta, a Caf­fe­tin je pri­su­tan na 15 svjet­skih tr­ži­šta. Osim pro­izvod­nje far­ma­ce­ut­skih pro­izvo­da, Al­ka­lo­id us­pješ­no pos­lu­je u sek­to­ru koz­me­ti­ke. Kom­pa­ni­ja je poz­na­ta po bren­du za njegu dje­čje ko­že Becutan, ko­ji či­ni 80% udje­la u ukup­noj pro­izvod­nji koz­me­tič­kog pro­gra­ma. Becutan je tr­žiš­ni li­der u Ma­ke­do­ni­ji, a u re­gi­ji se odlično pro­da­je i u Sr­bi­ji, Hr­vat­skoj, Sloveniji i Cr­noj Go­ri.

Al­ka­lo­id je usto i pr­vi certificirani pro­izvo­đač organskih ča­je­va u Ma­ke­do­ni­ji. Kom­pa­ni­ja je po­seb­no us­mje­re­na na ame­rič­ko tr­ži­šte, te su­ra­đu­je s me­đu­na­rod­nim di­vo­vi­ma kao što su AVEDA (čla­ni­ca Es­tee La­uder gru­pe), Ar­bon­ne In­ter­na­ti­onal i Swan­son. “Glo­bal­nu kri­zu pre­bro­di­li smo ta­ko što smo pri­pre­mi­li ana­li­zu pos­lo­va­nja i kon­so­li­da­ci­ju re­sur­sa. Usre­do­to­či­li smo se na us­pješ­ne vi­do­ve pro­izvod­nje, far­ma­ci­ju i kom­ple­men­tar­ne dje­lat­nos­ti, te smo ula­ga­li u im­ple­men­ta­ci­ju stan­dar­da, sof­tver i mo­der­nu teh­no­lo­gi­ju”, ka­že Mu­ka­etov.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.