Ja­pan­ski Ya­za­ki otva­ra no­vu tvor­ni­cu u Šap­cu

Ši­re­nje Pro­izvo­đač auto­di­je­lo­va ima tvornice u 44 zem­lje

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - pd

Ja­pan­ska kom­pa­ni­ja Ya­za­ki, vo­de­ći pro­izvo­đač ka­be­la za auto­mo­bi­le, s vi­še od 200 tvor­ni­ca di­ljem svi­je­ta i vi­še od 250.000 rad­ni­ka, po­čet­kom trav­nja pot­pi­sat će ugo­vor s čel­ni­ci­ma gra­da Šap­ca o iz­grad­nji tvornice u tom gra­du. Tvor­ni­ca će, kako doz­na­je Ku­rir, proizvoditi elek­tron­ske di­je­lo­ve za auto­mo­bi­le i ka­mi­one, a pla­ni­ra­no je za­poš­lja­va­nje iz­me­đu 1700 i 2000 rad­ni­ka. Kom­pa­ni­ja Ya­za­ki os­no­va­na je 1929. go­di­ne, pos­lu­je u 44 zem­lje i za­poš­lja­va 280.000 rad­ni­ka. Ba­vi se pro­izvod­njom i dis­tri­bu­ci­jom elek­trič­nih sus­ta­va, elek­tron­skih ins­tru­me­na­ta za auto­mo­bi­le i os­ta­lih auto­di­je­lo­va, a u 2014. go­di­ni os­tva­ri­la je pri­hod od 13,8 mi­li­jar­di do­la­ra.

Ya­za­ki do­sad već ima svo­je tvornice u Ru­munj­skoj, Bu­gar­skoj i dru­gim europ­skim zem­lja­ma. Ra­ni­je su Kra­lje­vo i Niš po­ku­ša­va­li pri­vu­ći kom­pa­ni­ju Ya­za­ki, ali su se od­lu­či­li za Šabac jer su do­bi­li naj­bo­lje uvje­te. Pro­izvod­ne ha­le, či­ja će po­vr­ši­na za­uzi­ma­ti 30.000 če­tvor­nih me­ta­ra, pros­ti­rat će se na de­set hek­ta­ra, ot­kri­va iz­vor Ku­ri­ra.

PD

Ya­za­ki za­poš­lja­va 25.000 rad­ni­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.