NIŠKU MLJEKARU

IMLEK MOŽE KU­PI­TI

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - pd

Sr­p­sko Po­vje­rens­tvo za za­šti­tu kon­ku­ren­ci­je odo­bri­lo je kom­pa­ni­ji Imlek iz Pa­din­ske Ske­le ku­po­vi­nu sto pos­to vlas­niš­tva Ni­ške mlje­ka­re. In­dus­tri­ja mlijeka i mlječ­nih pro­izvo­da Imlek je kra­jem lis­to­pa­da 2015. go­di­ne pot­pi­sa­la ugo­vor o ku­po­vi­ni Ni­ške mlje­ka­re, ko­ja je jed­na od naj­ve­ćih u juž­noj Sr­bi­ji, a za tu kon­cen­tra­ci­ju bi­lo je po­treb­no odo­bre­nje Po­vje­rens­tva za za­šti­tu kon­ku­ren­ci­je. Pla­no­vi Imle­ka su da po­ve­ća pro­izvod­nju Ni­ške mlje­ka­re i una­pri­je­di njen naj­poz­na­ti­ji brend Ve­dro. Imlek pos­lu­je u Sr­bi­ji, Cr­noj Go­ri, Ma­ke­do­ni­ji, BiH i Hr­vat­skoj, a otup­lju­je mli­je­ko od 3800 pro­izvo­đa­ča.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.