ŠEĆERANU U SEN­TI

M. KOS­TIĆ PRE­UZI­MA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - pd

Kom­pa­ni­ja Su­no­ko, u vlas­niš­tvu Mi­odra­ga Kos­ti­ća (MK Gro­up), ku­pi­la je šećeranu Sen­ta ko­ja je do­sad bi­la u vlas­niš­tvu ta­li­jan­ske tvrt­ke Star, ko­ja pos­lu­je u sklo­pu ve­li­ke ta­li­jan­ske kom­pa­ni­je Sfir. Prošlog tjed­na objav­lje­na je vi­jest da Kos­ti­će­va kom­pa­ni­ja ku­pu­je di­oni­ce še­će­ra­ne u vlas­niš­tvu ma­lih di­oni­ča­ra, ukup­no oko 15 pos­to, a naj­no­vi­ja vi­jest zna­či da Kos­tić šećeranu u Sen­ti pre­uzi­ma u cje­los­ti. Kako doz­na­je ča­so­pis No­vi ma­ga­zin, ugo­vo­re­na ci­je­na ko­ju će pla­ti­ti Kos­tić iz­no­si od 25 do 30 mi­li­ju­na eura. Za­pra­vo, za pot­pu­no oza­ko­nje­nje ovog ugo­vo­ra po­treb­no je da ga odo­bri Agen­ci­ja za za­šti­tu kon­ku­ren­ci­je. Ovom ku­po­vi­nom, na­ime, Kos­tić bi svoj udio na sr­p­skom tr­ži­štu še­će­ra po­ve­ćao s do­sa­daš­njih 50 pos­to na čak oko tri če­t­vr­ti­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.