Bra­ća Ka­rić po­kre­ću no­vu te­le­vi­zi­ju

Oz­bi­ljan pro­gram

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - pd

BK

te­le­vi­zi­ja po­čet će za mje­sec da­na emi­ti­ra­ti prob­ni pro­gram, da bi od pr­vog ruj­na po­čeo cje­lod­nev­ni pro­gram. Ku­pi­li su TV No­vu, či­ju opre­mu će ko­ris­ti­ti za rad, a pro­gram će se u po­čet­ku emi­ti­ra­ti iz pros­to­ra BK te­le­vi­zi­je u Be­ogra­du, po­t­vr­dio je Ve­čer­njim no­vos­ti­ma Dra­go­mir Ka­rić. “Obve­za obi­te­lji Ka­rić je da fi­nan­ci­ra jed­nu oz­bilj­nu, edu­ka­tiv­nu te­le­vi­zi­ju, ko­ja će emi­ti­ra­ti kva­li­te­tan po­li­tič­ko-eko­nom­ski in­for­ma­tiv­ni pro­gram, sni­mat će­mo fil­mo­ve i se­ri­je o po­vi­jes­ti, ge­ogra­fi­ji i kul­tu­ri Sr­bi­je”, ka­že Ka­rić.

PD

Dra­go­mir Ka­rić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.