WINCOR NIXELDORF

DIEBOLD PRE­UZEO

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ame­rič­ki pro­izvo­đač ban­ko­ma­ta Diebold pri­op­ćio je kako je ste­kao po­treb­nu po­dr­šku za 1,7 mi­li­jar­di eura vri­jed­no pre­uzi­ma­nje ne­mač­kog ri­va­la Wincor Nixdor­fa. Spa­ja­njem Di­ebol­da i Wincor Nixdor­fa nas­tat će glo­bal­ni li­der u seg­men­tu ban­ko­ma­ta, s tržišnim udje­lom od oko 35 pos­to, is­pred naj­bli­žeg kon­ku­ren­ta ja­pan­skog NCR-a ko­ji, kako na­vo­de ana­li­ti­ča­ri dr­ži 25 pos­to glo­bal­nog tr­žiš­nog udje­la. Di­oni­ča­ri Wincor Nixdor­fa, ko­ji dr­že 68,9 pos­to udje­la kom­pa­ni­je, pri­hva­ti­li su po­nu­du Di­ebol­da, za ko­ju je rok is­te­kao 22. ožuj­ka, s vi­še od 67,6 pos­to, is­ti­če Diebold u pri­op­će­nju. Ame­rič­ka kom­pa­ni­ja je ta­ko­đer po­ru­či­la kako bi ova ak­vi­zi­ci­ja tre­ba­la biti za­klju­če­na do lje­ta ove go­di­ne. Kup­nja nje­mač­ke kom­pa­ni­je Di­ebol­du pru­ža mo­guć­nost snaž­ni­jeg pri­sus­tva na eu­rop­skom tr­ži­štu gdje sa­da os­tva­ru­je tek 15 pos­to pri­ho­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.