Sva­ka go­di­na to­pli­ja, pri­je­te ve­li­ke su­še

Me­te­ro­lo­ški dan Upu­će­na oz­bilj­na upo­zo­re­nja o bu­duć­nos­ti ko­ja nas če­ka ako ne pri­pa­zi­mo

Poslovni Dnevnik - - ENERGIJA - pd

Sva­ko od pro­tek­lih ne­ko­li­ko de­set­lje­ća bi­lo je znat­no to­pli­je od onog pret­hod­nog što go­vo­ri da pro­mje­na kli­me ni­je sa­mo bu­du­ći sce­na­rij, ne­go da se on do­ga­đa već sa­da, ka­že se u pri­op­će­nju Dr­žav­nog hi­dro­me­te­oro­lo­škog za­vo­da u po­vo­du Svjet­skog me­te­oro­lo­škog da­na 23. ožuj­ka.

Raz­dob­lje od 2011. do 2015. bi­lo je naj­to­pli­je za­bi­lje­že­no, a go­di­na 2015. bi­la je naj­to­pli­ja od ka­da su po­če­la služ­be­na mje­re­nja kra­jem 19. sto­lje­ća, sto­ji u pri­op­će­nju.

Glavni taj­nik Svjet­ske me­te­oro­lo­ške or­ga­ni­za­ci­je Pet­te­ri Ta­ala­sa is­ti­če u svo­joj po­ru­ci tim po­vo­dom da su staklenički plinovi u at­mo­sfe­ri do­se­gli no­vi re­kord zbog ko­jih se ljud­sko mo­ra pri­pre­mi­ti za bu­duć­nost s vi­še to­plin­skih va­lo­va. To će utje­ca­ti na zdrav­lje ljudi i pred­stav­lja­ti op­te­re­će­nje za druš­tvo, ka­že se u po­ru­ci i na­po­mi­nje da je Zem­lja da­nas već je­dan Cel­zi­jev stu­panj to­pli­ja ne­go po­čet­kom 20. sto­lje­ća.

U 2015. ug­lji­kov di­ok­sid na sje­ver­noj po­lut­ki pre­šao je sim­bo­lič­ku gra­ni­cu od 400 mi­li­junt­nih di­je­lo­va (ppm), a ti­je­kom 2016. oče­ku­je se da će se ta ra­zi­na pos­ti­ći na ci­je­lom svi­je­tu. U pre­din­dus­trij­skom raz­dob­lju pro­sječ­na ra­zi­na ug­lji­ko­va di­ok­si­da u at­mo­sfe­ri iz­no­si­la je 280 ppm.

Po­red vru­ći­na, kli­mat­ske pro­mje­ne po­ve­ća­va­ju ri­zik od ek­s­trem­nih su­ša ali i obo­ri­na te po­pla­va, što po­ve­ća­va zdrav­s­tve­ne ri­zi­ke.

STAKLENIČKI PLINOVI U AT­MO­SFE­RI DO­SE­GLI SU NO­VI RE­KORD Pet­te­ri Ta­ala­sa Svjet­ska me­te­oro­lo­ška or­ga­ni­za­ci­ja

FOTOLIA

Ne­pre­kid­no za­gri­ja­va­nje zem­lje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.