Ni­šta od naf­te iz Atlan­skog oce­ana

Od­lu­ka SAD-a

Poslovni Dnevnik - - ENERGIJA - pd

Sje­di­nje­ne

Ame­rič­ke Dr­ža­ve odus­tat će od pla­na da do­pus­te bu­še­nje naf­te u Atlant­skom oce­anu u slje­de­ćih pet go­di­na, iz­ja­vi­la je ame­rič­ka mi­nis­tri­ca unu­tar­njih pos­lo­va. Sal­ly Jewell je rek­la da SAD ne­će tvrt­ka­ma da­va­ti kon­ce­si­je uz is­toč­nu oba­lu SAD-a iz­me­đu 2017. i 20122., na­kon re­ak­ci­ja lo­kal­nih sta­nov­ni­ka i dru­gih za­in­te­re­si­ra­nih stra­na na pri­jaš­nji plan ko­jim se pre­dvi­đa­la eks­plo­ata­ci­ja naf­te u Atlan­ti­ku.

“Ču­li smo od mno­gih da sa­da ni­je vri­je­me”, rek­la je Jewell. “Jed­nos­tav­no ne­ma smis­la ići da­lje s da­va­njem kon­ce­si­ja za Atlan­tik”, do­da­la je. Mi­nis­tar­stvo je pri­op­ći­lo da je to od­lu­če­no na­kon op­sež­ne jav­ne ras­pra­ve u ko­joj je su­dje­lo­va­lo i mi­nis­tar­stvo obra­ne te NASA. Obje ins­ti­tu­ci­je pro­ti­ve se pla­nu jer bi bu­še­nje mo­glo sme­ta­ti nji­ho­vim ak­tiv­nos­ti­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.