U RH 50-ak ku­pa­ca ‘zelene ener­gi­je’

Okru­gli stol Čis­tu ener­gi­ju za sa­da po­naj­vi­še ku­pu­ju ve­li­ki pos­lov­ni su­bjek­ti, re­če­no je na sku­pu HRPSOR-a

Poslovni Dnevnik - - ENERGIJA - VLA­DI­MIR NIŠEVIĆ

Hr­vat­ska Elek­tor­pri­vre­da, kao je­dan od naj­ve­ćih pro­izvo­đa­ča u re­gi­ji, u svo­joj po­nu­di ze­le­nu ener­gi­ju ima već od 2013. go­di­ne

UHr­vat­skoj je za­sad vi­še od 50 ku­pa­ca “zelene ener­gi­je” i svi oni su uglav­nom ve­li­ki su­bjek­ti, is­tak­nu­to je prošlog če­t­vr­ta­ka na okru­glom sto­lu “Tr­go­va­nje ze­le­nom ener­gi­jom kao me­ha­ni­zam po­ti­ca­nja iz­grad­nje ob­nov­lji­vih iz­vo­ra ener­gi­je (OIE)” ko­ji je u No­vi­nar­skom do­mu u Za­gre­bu or­ga­ni­zi­rao Hr­vat­ski pos­lov­ni savjet za odr­ži­vi ra­zvoj (HRPSOR).

Cilj okru­glog sto­la je otva­ra­nje ras­pra­ve i pro­mo­ci­ja tr­žiš­nog me­ha­niz­ma ko­ji omo­gu­ću­je kup­ci­ma, bez ob­zi­ra ra­di li se o gos­po­dar­stve­ni­ci­ma ili po­tro­ša­či­ma, da oda­be­ru kup­nju ener­gi­je iz ob­nov­lji­vih iz­vo­ra od­nos­no “ze­le­nog po­ri­jek­la”.

“Pos­to­ji 50-ak ku­pa­ca ‘zelene ener­gi­je’, ko­ji su u prin­ci­pu svi ve­li­ki gos­po­dar­ski su­bjek­ti. Tr­ži­šte ener­gi­je neg­dje je tek star­ta­lo jer smo u Hr­vat­skoj tek od ove go­di­ne do­bi­li za­kon­sku re­gu­la­ti­vu ko­ja ure­đu­je to po­dru­čje, a Hr­vat­ska je pos­ta­la i dio europ­skog re­gis­tra. Re­gis­tar ‘zelene ener­gi­je’ na­la­zi se u Hr­vat­skom ope­ra­to­ru tr­ži­šta ener­gi­je (HROTE), što zna­či da pos­to­ji jam­s­tvo po­ri­jek­la tak­ve vr­ste ener­gi­je ko­je da­je pra­vo kup­cu da se dek­la­ri­ra po­tro­ša­čem zelene ener­gi­je”, is­tak­nu­la je rav­na­te- lji­ca HRPSOR-a Mir­ja­na Ma­te­šić. Ma­te­šić do­da­je i da je “ze­le­na” ener­gi­ja ne­što skup­lja, ali se za­to raz­li­ka u ci­je­ni ula­že u ra­zvoj, od­nos­no u im­ple­men­ta­ci­ju ob­nov­lji­vih iz­vo­ra, u ener­get­sku učin­ko­vi­tost.

“Hr­vat­ska, kao čla­ni­ca EU, pre­uze­la je obve­zu da do 2030. ima 27 pos­to ob­nov­lji­vih iz­vo­ra ener­gi­je u ukup­noj pro­izvod­nji ener­gi­je, uz sma­nje­nje emi­si­ja stak­le­nič­kih pli­no­va (CO2) od 40 pos­to i do­dat­no 27 pos­to po­ve­ća­nja ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti”, a što su, kako je us­t­vr­di­la Ma­te­šić, ja­ko vi­so­ki ci­lje­vi u ko­je tre­ba oz­bilj­no po­če­ti ula­ga­ti da­nas te kako će i ovaj tr­žiš­ni me­ha­ni­zam do­dat­no po­tak­nu­ti ula­ga­nje i pri­kup­lja­nje sred­sta­va za ra­zvoj i iz­grad­nju ob­nov­lji­vih iz­vo­ra ener­gi­je.

Di­rek­to­ri­ca HEP Ops­kr­be Ti­na Ja­ka­ša is­tak­nu­la je kako oni, kao vo­de­ći ops­krb­lji­vač na tr­ži­štu elek­trič­ne ener­gi­je u Hr­vat­skoj i re­gi­onal­ni ops­krb­lji­vač u Sloveniji, BiH i Sr­bi­ji , iz­me­đu os­ta­lo­ga, u svo­joj po­nu­di ima­ju i pro­izvod “ze­len” od 2013. go­di­ne. Ta­ko­đer je na­gla­si­la da je, za­hva­lju­ju­ći 26 HEP-ovih cer­ti­fi­ci­ra­nih hi­dro­elek­tra­na, mo­gu­će pru­ži­ti pro­izvod “zelene ener­gi­je” kup­ci­ma. “Do da­nas u Hr­vat­skoj ima­mo vi­še od 50 ku­pa­ca pro­izvo­da ‘ze­len’ ko­ji su pre­poz­na­li taj po­se­ban pro­izvod ko­ji je ino­va­ti­van, hr­vat­ski, je­dins­tven na na­šem tr­ži­štu i ša­lje po­ru­ku druš­tve­no od­go­vor­nog pos­lo­va­nja, bri­ge za oko­liš i ula­ga­nja u ob­nov­lji­ve iz­vo­re ener­gi­je. Do da­nas smo pro­da­li 630 gigavatnih sa­ti elek­trič­ne ener­gi­je i sva prikupljena sred­stva u iz­no­su od 750.000 ku­na ko­ris­ti­mo za pro­jek­te ob­nov­lji­vih iz­vo­ra ener­gi­je i ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti za so­ci­jal­no osjet­lji­ve ka­te­go­ri­je”, is­tak­nu­la je Ja­ka­ša. Rek­la je kako su već do­di­je­li­li 400.000 ku­na Dje­čjem do­mu “Iva­ne Br­lić Ma­žu­ra­nić” u Lo­vra­nu te i da­lje nas­tav­lja­ju s pro­jek­ti­ma.

Vo­di­te­lji­ca Odje­la za sus­tav po­ti­ca­ja OIEK, HROTE Du­brav­ka Br­kić rek­la je kako je ope­ra­tor tr­ži­šta od­go­vo­ran za iz­da­va­nje jam­s­ta­va po­dri­je­tla elek­trič­ne ener­gi­je i za vo­đe­nje Re­gis­tra jam­s­ta­va po­dri­je­tla elek­trič­ne ener­gi­je u Hr­vat­skoj, što po­dra­zu­mi­je­va i pre­ko­gra­nič­ne tran­sak­ci­je s os­ta­lim re­gis­tri­ma u EU.

DO DA­NAS SMO PRO­DA­LI 630 GIGAVATNIH SA­TI ELEK­TRIČ­NE ENER­GI­JE I SVA PRIKUPLJENA SRED­STVA KO­RIS­TI­MO ZA PRO­JEK­TE OIE

ANTO MAGZAN/PIXSELL

Di­rek­to­ri­ca HEP Ops­kr­be Ti­na Ja­ka­ša

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.