Kroz OIE ušte­da od 4,2 ml­rd. do­la­ra go­diš­nje

Po­ve­ća­nje Do 2030. oče­ku­je se po­ve­ća­nje udje­la ob­nov­lji­vih iz­vo­ra ener­gi­je na 36%

Poslovni Dnevnik - - ENERGIJA - pd

Udvos­tru­če­nje udje­la ob­nov­lji­vih iz­vo­ra ener­gi­je na glo­bal­noj ra­zi­ni na 36 pos­to do 2030. mo­glo bi ušte­dje­ti svjet­skom gos­po­dar­stvu do 4,2 mi­li­jar­di do­la­ra go­diš­nje, po­ka­za­lo je is­tra­ži­va­nje Me­đu­na­rod­ne agen­ci­je za ob­nov­lji­vu ener­gi­ju (IRE­NA) ko­je pre­no­si in­ter­net­ski por­tal cro­ener­go.eu.

Ob­nov­lji­vi iz­vo­ri, po­put vje­tra i sun­ca, či­ni­li su 2014. oko 18 pos­to glo­bal­ne po­troš­nje ener­gi­je. Pre­ma pos­to­je­ćim na­ci­onal­nim po­li­ti­ka­ma, oče­ku­je se da će se udio ob­nov­lji­vih iz­vo­ra do 2030. po­ve­ća­ti na 21 pos­to. Udvos­tru­če­nje trenutnog udje­la po­mo­glo bi u os­tva­re­nju glo­bal­nog ci­lja ogra­ni­ča­va­nja po­ras­ta pro­sječ­ne glo­bal­ne tem­pe­ra­tu­re za 2 stup­nja Cel- zi­ja u od­no­su na pre­din­dus­trij­ske ra­zi­ne, ko­ji je proš­le go­di­ne do­go­vo­ren na sum­mi­tu u Parizu. U iz­vješ­ću IRE­NA-e, me­đuv­la­di­ne or­ga­ni­za­ci­je ko­ja se fo­ku­si­ra na os­tva­ri­va­nje po­ten­ci­ja­la ob­nov­lji­vih iz­vo­ra ener­gi­je, na­vo­di se da bi tro­šak udvos­tru­če­nja udje­la ob­nov­lji­vih iz­vo­ra do 2030. bio 290 ml­rd. do­la­ra go­diš­nje, a go­diš­nja ne­to ušte­da od sma­nje­nja za­ga­đe­nja i utje­ca­ja štet­nih emi­si­ja na ljud­sko zdrav­lje i po­ljo­pri­vre­du iz­me­đu 1,2 i 4,2 mi­li­jar­di do­la­ra.

“Pos­ti­za­nje udvos­tru­če­nja ni­je sa­mo iz­ve­di­vo, već i jef­ti­ni­je ne­go da se ne pro­ve­de. To će stvo­ri­ti vi­še rad­nih mjes­ta i utr­ti put ogra­ni­ča­va­nju ras­ta tem­pe­ra­tu­re”, po­ru­čio je di­rek­tor IRE­NA-e Ad­nan Amin.

Bu­duć­nost u ob­nov­lji­vim iz­vo­ri­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.