Eu­rop­ska uni­ja ne može bez ru­skog pli­na

Ame­rič­ko gle­di­šte Ru­si­ji tre­ba priz­na­ti utje­caj

Poslovni Dnevnik - - ENERGIJA - pd

Za­greb Ako si­tu­aci­ja s an­ti­ru­skim sank­ci­ja­ma ode pre­da­le­ko, Eu­ro­pa može os­ta­ti bez ru­skog pli­na, pi­še Fi­nan­ci­al Ti­mes, a pre­no­si in­ter­net­ski por­tal cro­ener­go.eu. Eu­rop­ske vla­de, ta­ko upla­še­ne i iz­gub­lje­ne zbog iz­bje­glič­ke kri­ze, stre­pe da ih mo­gu po­go­di­ti no­ve ka­tas­tro­fe, a jed­na od njih može biti upra­vo pres­ta­nak is­po­ru­ke ru­skog pli­na u Sred­nju i Is­toč­nu Europu. Na­joz­bilj­ni­je posljedice pri­je­te Ukra­ji­ni, ko­ja će is­to­vre­me­no stra­da­ti ne sa­mo zbog od­sus­tva pli­na, već i zbog ener­get­ske ovis­nos­ti o Don­ba­su, pi­še bri­tan­ski list. “U Ukra­ji­ni će nas­ta­ti eko­nom­ski kolaps, a ve­ći­na gra­đa­na će bje­ža­ti na Za­pad - u Polj­sku, Nje­mač­ku itd, po či­ta­voj Eu­rop­skoj uni­ji, is­to kao što to sa­da či­ne iz­bje­gli­ce iz Si­ri­je”, upo­zo­ra­va FT. Naj­važ­ni­ji uvjet da se ovaj ko­šmar ne pre­tvo­ri u re­al­nost je sprem­nost EU da priz­na da Ru­si­ji pri­pa­da odre­đe­no ge­opo­li­tič­ko i eko­nom­sko mjes­to u Eu­ro­pi, za­klju­ču­je FT

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.