Ja­pan­sko pri­je­voz­no sred­stvo bu­duć­nos­ti

Do­bra ide­ja Wal­kCar pod­no­si te­ži­nu od 120 ki­lo­gra­ma, a bez pu­nje­nja može pri­je­ći 12 km

Poslovni Dnevnik - - POSLOVNI DNEVNIK - MARTA DUIĆ PD marta.du­ic@pos­lov­ni.hr

Ja­pan­ski Wal­kCar, mo­der­no pri­je­vo­zo sred­stvo ko­jim se la­ko uprav­lja sta­ne u ruk­sak i uvi­jek je uz vas

Ako ste se za­si­ti­li pje­ša­če­nja, a mo­der­na pri­je­voz­na rje­še­nje po­put elek­trič­nog ska­te­bo­ar­da ili Segwaya ni­su za vas, iz Ja­pa­na sti­že je­dins­tve­no rje­še­nje ko­je će odu­še­vi­ti kup­ce iz ci­je­log svi­je­ta. Na­ime, ja­pan­ski in­že­nje­ri i ino­va­to­ri iz kom­pa­ni­je Co­coa Mo­tors iz­ra­di­li su Wal­kCar. Ovo pri­je­voz­no sred­stvo može pos­ti­ći br­zi­nu do go­to­vo de­set ki­lo­me­ta­ra na sat, a te­ži oko tri ki­lo­gra­ma. Iako Wal­kCar iz­gle­dom pod­sje­ća na obi­čan lap­top i na­prav­ljen je od alu­mi­ni­ja, ima če­ti­ri sit­na ko­ta­ča i može pod­ni­je­ti te­ži­nu do čak 120 ki­lo­gra­ma. Nji­me se uprav­lja la­ga­nim nji­ha­njem ti­je­la, za pro­mje­nu smje­ra ko­ris­nik jed­nos­tav­no pre­ba­cu­je svo­ju te­ži­nu na dru­gu stra­nu Wal­kCa­ra.

Na­kon što “vo­zač” sta­ne na nje­ga, Wal­kCar se auto­mat­ski po­kre­će, ubr­za­va­nje i ko­če­nje ta­ko­đer se uklju­ču­je auto­mat­ski, kao što se si­la­skom s nje­ga za­us­tav­lja.

Wal­kCar ima u se­bi ugra­đe­ne ba­te­ri­je ko­je se za tri sa­ta na­pu­ne pu­tem USB-a, a vo­zi­ti se bez do­dat­nog pu­nje­nja ba­te­ri­ja mo­že­te čak 12 ki­lo­me­ta­ra.

Naj­važ­ni­ja pred­nost ko­ju is­ti­ču ino­va­to­ri ko­ji su osmis­li­li ovo pri­je­voz­no sred­stvo je ta što uz nje­ga ne mo­ra­te bri­nu­ti o par­ki­ra­nju, na­ime Wal­kCar je na­prav­ljen ta­ko da ga mo­že­te jed­nos­tav­no no­si­ti u tor­bi. Kako ka­že Ku­ni­ako Sa­ito, autor Wal­kCa­ra, do­volj­no je ma­len da sta­ne u ruk­sak, a iako iz­gle­dom vi­še sli­či ska­te­bo­ar­du ne­go auto­mo­bi­lu, ino­va­to­ri vje­ru­ju da će ovo pri­je­voz­no sred­stvo svo­jom jed­nos­tav­noš­ću pri­vu­ći ko­ris­ni­ke svih dob­nih sku­pi­na. Kako tvr­di Sa­tio, Wal­kCar je u pot­pu­nos­ti no­vi pro­izvod na ko­jem je ra­dio kon­ti­nu­ira­no sa svo­jim ti­mom sa že­ljom da ci­je­lom svi­je­tu po­ka­žu ko­li­ko Ja­pan može biti ino­va­ti­van. Ko­nač­na ci­je­na ovog fu­tu­ris­tič­kog ska­te­bo­ar­da bit će oko 100.000 ja­pan­skih je­na, od­nos­no oko 800 ame­rič­kih do­la­ra, a pr­ve dos­ta­ve Wal­kCa­ra oče­ku­ju se ovog pro­lje­ća.

‘WAL­KCAR JE U POT­PU­NOS­TI NOV PRO­IZVOD I MOJ TIM I JA SMO KONTINURANO RA­DI­LI NA NJE­MU JER SMO ŽE­LJE­LI CI­JE­LOM SVI­JE­TU PO­KA­ZA­TI KAKO JA­PAN MOŽE BITI INO­VA­TI­VAN’

Ino­va­to­ri vje­ru­ju da će ovo pri­je­voz­no sred­stvo svo­jom jed­nos­tav­noš­ću pri­vu­ći ko­ris­ni­ke svih dob­nih sku­pi­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.