Bat­man i Su­per­man ne­nad­maš­ni u ki­ni­ma

Poslovni Dnevnik - - POSLOVNI DNEVNIK -

Su­per­ju­na­ci Bat­man i Su­per­man ti­je­kom us­kr­s­nog vi­ken­da bi­li su ne­po­bje­di­vi u sje­ver­no­me­rič­kim ki­ni­ma, po­ka­za­li su fi­nan­cij­ski po­da­ci film­skih stu­di­ja. Film “Bat­man v Su­per­man: Zo­ra prav­de” s Be­nom Af­flec­kom i Hen­ryjem Ca­vil­lom za­ra­dio je 170 mi­li­ju­na do­la­ra, iako su ga kri­ti­ča­ri po­ko­pa­li. Po­vrh to­ga film je glo­bal­no za­ra­dio još 254 mi­li­ju­na do­la­ra, što je naj­us­pješ­ni­ji po­če­tak pri­ka­zi­va­nja ne­kog fil­ma o su­per­ju­na­ci­ma. Na dru­gom je mjes­tu Dis­neyjev ani­mi­ra­ni hit “Zo­otro­po­la” s 23 za­ra­đe­na mi­li­ju­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.