Lov na kli­jen­te

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Utak­mi­ca je žes­to­ka, ko­le­ga mi ka­že da je ovih da­na do­bio čak 6-7 po­nu­da za ugo­vo­ri­ti po­li­cu obvez­nog osi­gu­ra­nja, što sms-om što do­pi­si­ma, iako je go­di­na­ma lo­ja­lan sa­mo jed­nom druš­tvu. Tko tr­gu­je po­da­ci­ma, ni­je li to pro­tu­za­ko­ni­to?

Druš­tva za osi­gu­ra­nje ite­ka­ko vo­de ra­ču­na o za­šti­ti osob­nih po­da­ta­ka pa ne vje­ru­jem da se ra­di o bi­lo kak­vom kr­še­nju za­ko­na. Ono što osi­gu­ra­ni­ci vi­de jest intenzivnija tr­žiš­na utak­mi­ca te no­vi ino­va­tiv­ni na­či­ni obra­ća­nja po­ten­ci­jal­nim kli­jen­ti­ma na raz­nim platformama, po­seb­no u svje­tlu sve ve­će di­gi­ta­li­za­ci­je pos­lo­va­nja dru­šta­va za osi­gu­ra­nje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.