Slas­ni oku­si Me­di­te­ra­na

Poslovni Dnevnik - - MOJA PODUZETNA HRVATSKA -

Bu­za­ra sa 100 ki­lo­gra­ma dag­nji Ku­li­nar­sko li­ce s ma­lih ekra­na i ci­je­nje­ni hr­vat­ski chef Bran­ko Og­nje­no­vić s tvrt­kom Maj­stor ku­har u sklo­pu Fes­ti­va­lu po­du­zet­niš­tva, obr­ta i OPG-ova u Ši­be­ni­ku ku­hao je dagnje na bu­za­ru, je­lo za ko­je je ko­ri­šte­no sto ki­lo­gra­ma dag­nji iz Ši­ben­skog ka­na­la či­me su u pri­pre­ma­nju ove de­li­ci­je uklju­či­li i lo­kal­ne obrt­ni­ke. Da­rio Li­de kao mi­si­ju tvrt­ke na­vo­di “od po­lja do sto­la”, od­nos­no u pr­vi plan stav­lja­ju gas­tro­nom­sku po­nu­du Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske ko­ja je spe­ci­fič­na upra­vo po svo­joj raz­no­li­kos­ti. “U re­ali­za­ci­ji do­ga­đa­ja u Ši­be­ni­ku uve­li­ke nam je po­mo­glo Udru­že­nje obrt­ni­ka gra­da Ši­be­ni­ka či­me smo po­ka­za­li da su­rad­nja na svim ra­zi­na­ma za po­s­lje­di­cu ima sa­mo do­bre re­zul­ta­te. Na is­ti na­čin že­li­mo dje­lo­va­ti u svim di­je­lo­vi­ma Hr­vat­ske jer za­is­ta ima­mo što po­ka­za­ti, za­to smo se i pri­klju­či­li Fes­ti­va­lu po­du­zet­niš­tva”, ka­že Li­de. Pred­sjed­nik Udru­že­nja obrt­ni­ka Ši­be­nik An­te Ra­dić na­veo je kako se broj ugos­ti­te­lja u Ši­be­ni­ku sma­njio. Oni uve­li­ke ovise o tu­ris­tič­koj se­zo­ni, no tre­ba ra­di­ti i u os­tat­ku go­di­ne, upo­zo­rio je. “Vi­di­te kako je si­ner­gi­ja klju­čan fak­tor. Da­nas smo pri­pre­mi­li ručak s na­mir­ni­ca­ma ko­je su s lo­kal­nog po­dru­čja i uklju­či­li smo ši­ben­ske obrt­ni­ke u cje­lo­kup­ni do­ga­đaj. Ovak­vih bi do­ga­đa­ja tre­ba­lo biti sve vi­še jer na­šu rad­nu sna­gu i na­še pro­izvo­de stav­lja­ju u fo­kus”, po­ru­čio je Ra­dić. U Ši­be­ni­ku je na kra­ju po­di­je­lje­no ne­ko­li­ko sto­ti­na por­ci­ja dag­nji na bu­za­ru što je po­sje­ti­te­lji­ma omo­gu­ći­lo i upot­pu­nja­va­nje pra­vog me­di­te­ran­skog do­živ­lja­ja.

Chef Bran­ko Og­nje­no­vić i nje­gov su­rad­nik

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.