Sre­đi­va­nje knji­ga

Ge­ode­ti tra­že spa­ja­nje grun­tov­ni­ce i ka­tas­tra, Svjet­ska ban­ka za >>

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - SUZANA VAROŠANEC suzana.va­ro­sa­nec@pos­lov­ni.hr

Pos­to­je­će sta­nje zem­ljiš­nih evi­den­ci­ja zre­lo je za in­ter­ven­ci­je od ko­jih bi ko­ris­ti ima­li svi

Sta­nje zem­ljiš­nih evi­den­ci­ja uz­roč­nik je ne­kon­ku­rent­nos­ti i na­za­do­va­nja Hr­vat­ske, a kul­mi­na­ci­ja pro­ble­ma oči­tu­je se kroz ne­us­kla­đe­nos­ti sta­nja u dva pos­to­je­ća re­gis­tra (ka­tas­tru i grun­tov­ni­ci) s jed­ne stra­ne, i ne­us­kla­đe­nos­ti pra­vog sta­nja u pros­to­ru s oba re­gis­tra. Ka­tas­tar­ska čes­ti­ca ni­je ni po­lo­žaj­no ni po obli­ku toč­na, a ni­je ni to­čan po­da­tak o po­sjed­ni­ku ili vlas­ni­ku, pa mi sve zas­ni­va­mo na vir­tu­al­nom sus­ta­vu ko­ji ne od­go­va­ra stvar­nom sta­nju.

Oko 70% te­ri­to­ri­ja zas­ni­va se na iz­mje­ra­ma iz Aus­tro­ugar­ske mo­na­ri­je, dok po­da­ci ko­ji su pre­ba­če­ni u di­ga­tal­ni oblik ne za­do­vo­lja­va­ju: lo­ši su, ne­pre­ciz­ni, zas­ta­rje­li i ne­ažur­ni. Pos­to­je­će sta­nje zem­ljiš­nih evi­den­ci­ja zre­lo je za in­ter­ven­ci­je, a od po­bolj­ša­nja sus­ta­va ko­rist će ima­ti svi. Uz ula­ga­če, to su pro­ra­ču­ni lo­kal­nih vlas­ti i dr­žav­ni pro­ra­čun te gra­đa­ni ko­ji će ima­ti ve­ću si­gur­nost u prav­nom pro­me­tu ne­kret­ni­na­ma i za­šti­tu ste­če­nih pra­va, po­ka­za­la je ana­li­za Hr­vat­ske ko­mo­re ov­la­šte­nih in­že­nje­ra ge­ode­zi­je (HKOIG). Hr­vat­ska ne­ma re­gis­tar naj­vri- jed­ni­jeg re­sur­sa ko­jeg po­sje­du­je to je pros­tor, a kao rje­še­nje iz ove Ko­mo­re pred­la­žu obje­di­nja­va­nje dva sus­ta­va ka­tas­tra i grun­tov­ni­ce u je­dins­tve­ni sus­tav i pod in­ge­ren­ci­jom uprav­nog ti­je­la, a u ko­jem bi se br­zo i u jed­nos­tav­ni­jem pos­tup­ku pro­vo­di­la re­gis­tra­ci­ja zem­lji­šta na­lik re­gis­tra­ci­ji auto­mo­bi­la u MUPu, dok bi se na su­du rje­ša­va­lo sve što je spor­no. Pri­jed­lo­zi Ko­mo­re su ina­če raz­li­či­ti, a jed­na od ide­ja je da teh­nič­ki dio pos­tup­ka vo­de ov­la­šte­ni in­že­nje­ri ge­ode­zi­je i jav­ni bi­ljež­ni­ci, ko­ji bi to ra­di­li br­zo i na eko­nom­skoj os­no­vi. Pre­zen­ta­ci­ja o ko­joj je ri­ječ, pak, ovih je da­na pri­ka­za­na Vi­je­ću za gos­po­dar­ska pi­ta­nja pred­sjed­ni­ce Ko­lin­de Gra­bar Ki­ta­ro­vić, a rje­ša­va­nje pro­ble­ma od­mah je pro­gla­še­no top gos­po­dar­skim pri­ori­te­tom. Ro­bert Paj, član Uprav­nog od­bo­ra HKOIGa, po­t­vr­dio nam je to na­vo­de­ći da je sus­tav dvoj­nos­ti zem­ljiš­nih evi­den­ci­ja i in­ge­ren­ci­ja nad nji­ma je­dan od os­nov­nih raz­lo­ga za­što ak­tiv­nos­ti Dr­žav­ne ge­odet­ske upra­ve i Mi­nis­tar­stva pra­vo­su­đa ni­su pos­ti­gle za­pa­že­ni­je re­zul­ta­te i oprav­da­le ulo­že­na sred­stva. Zbog to­ga su, tvr­di, svi na gubitku, ali i po­du­zet­ni­ci ko­ji os­ta­ju bez europ­skih sred­sta­va. Ta­kav pri­mjer su od­bi­je­ni­ce, na­vo­di, na de­set­ke zah­tje­va po­ljo­pri­vred­ni­ka za sred­stva iz pro­gra­ma IPARD, a mno­gi su i da­nas one­mo­gu­će­ni u pla­sma­nu ro­ba na tr­ži­šte u EU.

“Ta­ko­đer, ključ­na je iz­ra­da i po­kre­ta­nje Na­ci­onal­nog pro­gra­ma sre­đi­va­nja zem­ljiš­nih evi­den­ci­ja kroz no­ve ka­tas­tar­ske iz­mje­re te pos­tup­no obje­di­nja­va­nje zem­ljiš­nih re­gis­ta­ra u je­dins­tve­ni re­gis­tar. U tom smje­ru vo­di za­jed­nič­ki in­for­ma­cij­ski sus­tav (ZIS), ko­ji je uve­den u 60% grun­tov­ni­ca i ka­tas­ta­ra, a do kra­ja go­di­ne oče­ku­je­mo i u ci­je­los­ti, či­me se otva­ra pi­ta­nje tre­ba li sus­tav biti dvoj­ni ili je efi­kas­ni­ji je­dins­tve­ni sus­tav. Po­sri­je­di je po­li­tič­ko pi­ta­nje, ali mi kao stru­ka sma­tra­mo da bi obje­di­nja­va­nje do­ni­je­lo po­zi­tiv­ne učin­ke u sre­đi­va­nju sta­nja i po­bolj­ša­nju sus­ta­va. Ot­pao bi i pro­blem ko­or­di­na­ci­je iz­me­đu ins­ti­tu­ci- ja, a kako ima­mo oko 2000 ljudi u ka­tas­tri­ma i grun­tov­ni­ca­ma, či­ji se pos­lo­vi uve­li­ke prek­la­pa­ju, sma­nji­li bi se i tro­ško­vi pos­lo­va­nja sus­ta­va”, ka­že Paj. Na­ci­onal­nim pro­gra­mom sre­đi­va­nja zem­ljiš­nih knji­ga i ka­tas­tra do sa­da je obu­hva­će­no 367 ka­tas­tar­skih općina ili oko 10% ukup­nog broja 3500 ka­tas­tar­skih općina. Dr­ža­va je u du­gom vre­men­skom ro­ku uči­ni­la vr­lo ma­lo, sma­tra­ju to u Mi­nis­tar­stvu gra­di­telj­stva, gdje is­ti­ču da spa­ja­nje ka­tas­tra i zem­ljiš­nih knji­ga u jed­no uprav­no ti­je­lo ne ovi­si is­klju­či­vo o Mi­nis­tar­stvu gra­di­telj­stva i pros­tor­nog ure­đe­nja te Mi­nis­tar­stvu pra­vo­su­đa to je europ­ski trend, za ko­ji Hr­vat­ska ima po­dr­šku Svjet­ske ban­ke, po­t­vr­đu­je ministar gra­di­telj­stva Lo­vro Kuš­če­vić.

“Sva is­kus­tva, is­tra­ži­va­nja i ana­li­ze go­vo­re u pri­log da se te dvi­je ins­ti­tu­ci­je spo­je. Ta­ko bi se rje­ša­va­nje broj­nih pro­ble­ma ubr­za­lo, a bi­lo bi i jef­ti­ni­je i tran­s­pa­rent­no. Uos­ta­lom, go­to­vo či­ta­va Eu­ro­pa funk­ci­oni­ra na taj na­čin, pa ne­ma raz­lo­ga da se ta­kav sus­tav ne pri­mje­ni i u Hr­vat­skoj. Bu­du­ći da je ova Vla­da re­for­mis­tič­ki ori­jen­ti­ra­na vje­ru­jem da će vr­lo sko­ro biti do­ne­se­na od­lu­ka o po­kre­ta­nju tog pro­ce­sa”, ka­že Kuš­če­vić.

Iz tog re­so­ra iz­no­se de­talj­ni pregled sta­nja i ak­tu­al­nih pro­ce­sa, ko­je će­mo obja­vi­ti u nas­tav­ku za­jed­no s od­go­vo­rom ko­je je naj­a­vi­lo Mi­nis­tar­stvo pra­vo­su­đa.

ZBOG TRENUTNOG STA­NJA SU SVI NA GUBITKU, AI PO­DU­ZET­NI­CI KO­JI OS­TA­JU BEZ EUROP­SKIH SRED­STA­VA, KA­ŽE RO­BERT PAJ IZ KO­MO­RE GE­ODE­TA IS­KUS­TVA I ANA­LI­ZE GO­VO­RE U PRI­LOG DA SE DVI­JE INS­TI­TU­CI­JE SPO­JE. TA­KO BI SE RJE­ŠA­VA­NJE BROJ­NIH PRO­BLE­MA UBR­ZA­LO,

KA­ŽE MINISTAR KUŠ­ČE­VIĆ

PD

Di­je­lo­vi pre­zen­ta­ci­je Ko­mo­re ge­ode­ta odr­ža­ne pred gos­po­dar­skim vi­je­ćem pred­sjed­ni­ce Ko­lin­de Gra­bar Ki­ta­ro­vić; gdje re­al­no sta­nje dra­ma­tič­no odu­da­ra od za­bi­lje­že­nog u knji­ga­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.