Mo­guć­nost za na­pre­dak

Rob­ne mar­ke tr­gov­ci­ma nu­de ve­lik po­ten­ci­jal za rast

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - BOŽICA BA­BIĆ

ROB­NE MAR­KE TR­GO­VA­CA IMA­JU DU­GU PO­VI­JEST PR­VI IH JE PLA­SI­RAO AME­RI­KA­NAC JA­COB BUNN KRA­JEM 19. STO­LJE­ĆA, U HR­VAT­SKOJ SU IH PR­VI PO­NU­DI­LI GETRO I DM TEK KRA­JEM 20. STO­LJE­ĆA

Rob­ne mar­ke su u RH sti­gle pri­je 20-ak go­di­na, pu­ni po­ten­ci­jal još ni­je do­seg­nut, da se os­tva­ri tr­gov­ci i pro­izvo­đa­či mo­ra­ju biti part­ne­ri

Spar Hr­vat­ska je kroz po­li­ce ses­trin­skih tvrt­ki u Aus­tri­ji, Ma­đar­skoj i Sloveniji u 2015. pla­si­ra­oša­ro­li­ka­sor­ti­man hr­vat­skih kom­pa­ni­ja u vri­jed­nos­ti 54 mi­li­ju­na eura što je rast od 11 pos­to nas­pram re­zul­ta­ta iz 2014. Lidl je la­ni u ovoj ka­te­go­ri­ji kroz svo­ju europ­sku mre­žu za­bi­lje­žio iz­voz u vi­si­ni 8,9 mi­li­ju­na eura, no u od­no­su na go­di­nu pri­je ri­ječ je o go­to­vo 100pos­tot­nom ‘sko­ku’ bu­du­ći da je iz­voz u 2014. bio 5,7 mi­li­ju­na eura.

Du­ga po­vi­jest

Glav­ni­na pro­izvo­da ko­ji su u 2015. pla­si­ra­ni na de­se­tak tr­ži­šta kroz ova dva ka­na­la za­pra­vo su rob­ne mar­ke Lid­la i Spa­ra. Rob­ne mar­ke tr­go­va­ca ima­ju du­gu po­vi­jest, pr­vi ih jej pla­si­rao Ame­ri­ka­nac JaJa­cob Bunn kra­jem 19. stolj­sto­lje­ća, odre­đe­ne đe­ne­odre­đe­ne pro­izvo­de na­zvao je po ime­ni­ma čl­čla­no­va obi­te­lji. te­lji.obi­te­lji. Eu­ro­pa je rrob­ne mar­ke ke­mar­ke ot­kri­la po­čet­ko­po­čet­kom 20. sto­lje­ća, lje­ća,sto­lje­ća, a HHr­vat­ska na nje­gov­nje­go­vu sa­mom kraj­kra­ju ka­da su ihihl po­nu­di­li­lo­kal­ni tr g ov a c Getro i nje­mač­ki dm-dro­ge­rie mar­kt kmar­kt u svo­joj ppr­voj tr­go­vi­ni gov­tr­go­vi­ni otvo­re­noj re­no­jo­tvo­re­noj 1996. u Za­gre­bu. Pre­ma ana­ana­li­zi ko­ju je kra­jem 2015. iz­ra­diz­ra­dio Ni­ko­la Vu­ko­vić, Pro­ject le­ader u ljub­ljan­skom skom­ljub­ljan­skom ure­du Bos­ton Con­sul­tin­gCon­su Gro­up upGro­up i član Se­ni­or BCG tim­ti­ma za Ju­go­is­toč­nu stoč­nuJu­go­is­toč­nu Europu, vlas­ti­te ro­rob­ne mar­ke ima­ju odr­živ po­ten­ci­jal da­njeg ras­ta sta­ras­ta na tr­ži­šti­ma re­gi­je Ju­go­is­toč­neJu Evro­pe.

Glavni raz­log za ovu ar­gu­men­ta­ci­ju ta­ci­ju­ar­gu­men­ta­ci­juj su is­kus­tva ra­zvi­je­ra­zvi­je­nihj tr­ži­šta kao što su Nje­mač­ka, ŠviŠvi­car­ska, Ve­li­ka li­kaVe­li­ka Britanija i Fran­cu­ska gdje pro­sječ­ni sječ­ni­pro­sječ­ni tr­žiš­ni udje­li vlas­tiv­las­ti­tih rob­nih mar­ki iz­no­se od 35 do 50 pos­to, dok su Hr­vat­ska i os­ta­le zem­lje­zem­lj re­gi­je, uz iz­nim­ku Slo­ve­ni­je, sti­gle tek na ma­nje nje­ma­nje od 18 pos­to. Ta ni­ska sto­pa uka­zu­je zu­je­uka­zu­je na vi­sok po­ten­ci­jal rras­ta, a vjetar tar­vje­tar u le­đa dat će i oče­ki­va­na­oče­ki­va dalj­nja kon­so­li­da­ci­ja tr­ži­šta ma­lo­ma­lo­pro­da­je na ju­go­is­to­ku Eu­ro­pe, ko­ja ćće po ocje­ni Vu­ko­vi­ća, ubr­za­ti i rast i pe­ne­tra­ci­ju ju­pe­ne­tra­ci­ju vlas­ti­tih rob­nih mar­ki u zna­čaj­no ve­ći broj rob­nih ka­te­go­rij­ka­te­go­ri­ja u od­no­su na sa­daš­nje sta­nje.

Bo­ga­ta po­nu­da

I dok su Getro i dm is­pi­sa­li­is­pi­sa uver­ti­ru za po­ja­vu rob­nih mar­ki na ov­daš­njem nje­mov­daš­njem tr­ži­štu za Lidl se mmo­že re­ći da je svo­jim do­la­skom 2006. uda­rio no­ve ve­no­ve to­no­ve u tr­žiš­noj utak­mu­tak­mi­ci me­đu kon­ku­ren­ci­jom.

Una­trag de­se­tak go­di­na­god ra­zvi­lo lo­ra­zvi­lo se žes­to­ko nad­me­ta­nje pa da­nas go­to­vo da ne­ma tr­gov­ca, nne­ovis­no o nje­go­voj tr­žiš­noj sna­zi, ko­ko­ji u po­nu­di di­po­nu­di na svo­jim po­li­ca­ma ne­ne­ma rob­nih mar­ki.

Ta­ko je tr­žiš­ni li­der Kon­zum kroz svo­ju robnu mar­ku po­li­ce svo­jih tr­go­vi­na na­pu­nio sa 3000 ar­ti­ka­la s oz­na­kom K plus, a ra­zvio je i niz pot­ka­te­go­ri­ja po­put Olea, Dax, Era, Ac­ti­ve, Na­tur, Fresh&Pack te K Style i K Ho­me.

Lidl u svom asor­ti­ma­nu broji vi­še od 1500 pro­izvo­da vlas­ti­tih rob­nih mar­ki, te oko 200 iz ka­te­go­ri­je De­luxe. Mno­ge od njih za Lidl pro­izvo­de hr­vat­ske tvrt­ke dok je u pro­jek­tu Oku­si za­vi­ča­ja, ko­ji je pro­mo­vi­ran 2013. već go­to­vo 100 pro­izvo­da, a ra­de ih is­klju­či­vo ov­daš­nji pro­izvo­đa­či.

Vi­še od 50 hr­vat­skih do­bav­lja­ča kroz sus­tav Me­tro Cash & Car­ry svo­je pro­izvo­de iz­vo­zi u vi­še od 15 svje­skih ze­ma­lja me­đu ko­ji­ma su Aus­tri­ja, Ru­si­ja, Bel­gi­ja, Nje­mač­ka, Fran­cu­ska, Ki­na i Mol­da­vi­ja. Po­s­ljed­nji uvr­šte­ni pro­izvod su vi­na Ka­žin vi­na­ri­je Zla­tan otok s Hva­ra ko­ja se od sre­di­ne ožuj­ka na­la­ze i na po­li­ca­ma 88 ve­le­pro­daj­nih cen­ta­ra Me­troa u Ru­si­ji. Split­ski Tom­my u svom por­t­fe­lju pro­izvo­da pod pri­vat­nim rob­nim mar­ka­ma nu­di pre­ko 450 pro­izvo­da, a Lo­nia iz Si­ska vi­še od 500.

Kup­ci ih vo­le

Rob­ne mar­ke će i da­lje u RH ja­ča­ti jer, is­ti­če Vu­ko­vić, per­cep­ci­ja po­tro­ša­ča je po­zi­tiv­na. Vi­še od 40 pos­to an­ke­ti­ra­nih Hr­va­ta sma­tra, da su pro­izvo­di jef­ti­ni­ji i us­po­re­di­ve kva­li­te­te s pro­izvo­di­ma eta­bli­ra­nih pro­izvo­đa­ča.

Vi­še od 50% po­t­vr­di­lo je da čes­to ku­pu­je rob­ne mar­ke, a čak 90% ih se ra­di do­brog is­kus­tva po­nov­no od­lu­ču­je za tak­ve pro­izvo­de. Kup­ci su cje­nov­no sve osjet­lji­vi­ji pa će seg­ment rob­nih mar­ki zna­čaj­no ras­ti. Za­to su ključ­na stra­te­ška part­ner­stva tr­go­va­ca s pro­izvo­đa­či­ma ra­di jam­s­tva kva­li­te­te pro­izvo­da, sma­tra Vu­ko­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.