ZBOG eVISITORA BEZ MJE­SEČ­NE STA­TIS­TI­KE

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Sob­zi­rom da je ove go­di­ne s pri­mje­nom kre­nuo no­vi sus­tav pri­ja­ve i od­ja­ve tu­ris­ta eVi­si­tor, Hr­vat­ska tu­ris­tič­ka za­jed­ni­ca (HTZ) ove go­di­ne ne­će objav­lji­va­ti svo­ju mje­seč­nu tu­ris­tič­ku sta­tis­ti­ku. Obja­ve će po­no­vo biti mo­gu­će od idu­će go­di­ne, ka­da će, s ob­zi­rom na is­tu me­to­do­lo­gi­ju biti mo­gu­će us­po­re­đi­va­ti po­dat­ke. U HTZ-u je od­lu­če­no da će se za ovo­go­diš­nju mje­seč­nu us­po­red­bu po­da­ta­ka ko­ris­ti­ti po­da­ci Dr­žav­nog za­vo­da za sta­tis­ti­ku (DZS) jer nji­ma tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce i da­lje dos­tav­lja­ju po­dat­ke na is­tim obras­ci­ma kao i pri­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.