Mis­lav Ga­lić nas­li­je­dio Sertića na kormilu Jamnice

Agro­ko­rov vr­tu­ljak Kva­li­tet­ni­je uprav­lja­nje por­t­fe­ljom pre­hram­be­nih tvrt­ki glavni mo­tiv za no­vo ka­dro­vi­ra­nje

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ivi­ca Ser­tić, naj­du­go­vječ­ni­ji pred­sjed­nik Upra­ve Jamnice na­kon 23 go­di­ne na­pu­šta kor­mi­lo tvrt­ke ra­di od­la­ska u Upra­vu Agro­ko­ra gdje će kao iz­vr­š­ni pot­pred­sjed­nik biti za­du­žen za tr­ži­šta, pro­da­ju i lo­gis­ti­ku.

Pod vod­stvom Sertića, is­ti­ču u naj­ve­ćem hr­vat­skom kon­cer­nu, Jam­ni­ca je iz­ras­la u tr­žiš­nog li­de­ra u pro­izvod­nji mi­ne­ral­nih vo­da i bez­al­ko­hol­nih pi­ća na pros­to­ru ju­go­is­to­ka Eu­ro­pe. Kom­pa­ni­ja je, pod­sje­ća­ju, svoj rast te­me­lji­la na iz­grad­nji snaž­nih rob­nih mar­ki ko­je na hr­vat­skom i tr­ži­šti­ma re­gi­je ima­ju vo­de­ću po­zi­ci­ju u svo­jim seg­men­ti­ma. Me­đu nji­ma se po­seb­no is­ti­če brend Ja­na, kao pri­rod­na mi­ne­ral­na vo­da ko­ja se da­nas iz­vo­zi u vi­še od 20 ze­ma­lja na ne­ko­li­ko kon­ti­ne­na­ta, a me­đu nji­ma su i Sje­di­nje­ne Ame­rič­ke Dr­ža­ve, Ru­si­ja, Aus­tra­li­ja, Nje­mač­ka, Ka­na­da. Za Ser­ti­će­va na­s­ljed­ni­ka u Jam­ni­ci ime­no­van je Mis­lav Ga­lić ko­ji će uz tu no­vu po­zi­ci­ju nastaviti ob­na­ša­ti i do­sa­daš­nje pos­lo­ve iz­vr­š­nog pot­pred­sjed­ni­ka Agro­ko­ra za Pos­lov­nu gru­pu Hra­na. S ovim ka­drov­skim pres­la­gi­va­njem Upra­va Agro­ko­ra, na­gla­ša­va­ju u kon­cer­nu, “do­dat­no je os­na­že­na, a oba is­kus­na i us­pješ­na me­na­dže­ra imat će pri­li­ku na naj­bo­lji na­čin pri­mi­je­ni­ti svo­ja pos­lov­na i uprav­ljač­ka zna­nja i vje­šti­ne.” Ser­tić je u Jam­ni­cu sti­gao 1993. go­di­ne dok je Ga­lić 1998. pos­tav­ljen za pr­vog čo­vje­ka u tvrt­ki Le­do. “Što kva­li­tet­ni­je uprav­lja­nje por­t­fe­ljom pre­hram­be­nih tvrt­ki, glavni je mo­tiv ovih ka­drov­skih pro­mje­na pro­ve­de­nih suk­lad­no stra­te­škoj od­lu­ci o dalj­njem ja­ča­nju i ra­zvo­ju pos­lo­va­nja,” po­jaš­nja­va­ju u Agro­ko­ru.

Ivi­ca Ser­tić od­la­zi u Upra­vu Agro­ko­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.