Ra­de brod­ske agre­ga­te za Ru­si­ju i Vi­jet­nam

Pul­ski maj­sto­ri Mo­tor­tech Con­sul­t­ng ser­vi­si­ra brodove iz ci­je­log svi­je­ta

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - DARKO BIČAK darko.bi­cak@pos­lov­ni.hr

Ugo­vor za agre­ga­te na Kas­pij­skom je­ze­ru vri­je­dan je 1,1 mil. eura, a tvrt­ka za­poš­lja­va 25 ljudi

Pul­ska tvrt­ka Mo­tor­tech Con­sul­ting oz­bi­ljan je igrač na tr­ži­štu ener­get­skih agregata za plo­vi­la i plat­for­me, a go­to­vo 50 pos­to svo­jeg pri­ho­da os­tva­ru­je u ino­zem­s­tvu. Je­dan od zna­čaj­ni­jih pos­lo­va u zad­nje vri­je­me im je is­po­ru­ka tri agregata za na­pa­ja­nje u nu­ždi ko­ji su ugra­đe­ni na tri me­đu­sob­no po­ve­za­ne plat­for­me u Kas­pij­skom je­ze­ru.

Glo­bal­ni igrač

Ukup­na vri­jed­nost pos­la, uklju­ču­ju­ći pu­šta­nje u rad i obu­ku po­sa­de, pre­la­zi 1,1 milijun eura. Kako po­jaš­nj­va Li­vio Bol­ko­vić, di­rek­tor Mo­tor­tec­ha, tvrt­ka se ba­vi pro­izvod­njom te ser­vi­si­ra­njem opre­me.

“Što se ti­če ser­vis­nih dje­lat­nos­ti, odr­ža­va­mo do­bar dio flo­te Hr­vat­ske rat­ne mor­na­ri­ce (HRM), Bro­dos­pa­sa, Na­ci­onal­nog par­ka Bri­ju­ni, hr­vat­ske i slo­ven­ske ri­bar­ske flo­te, me­ga­jah­te, ri­ječ­na flo­tu bro­do­va u sr­bi­ji itd. Na­ša bri­ga su i agre­ga­ti Pri­vred­ne ban­ke Za­greb”, na­vo­di Bol­ko­vić.

Mo­tor­tech Con­sul­ting je nas­tao 1994. go­di­ne iz­dva­ja­njem iz ta­daš­nje tvrt­ke Ulja­nik stro­jo­grad­nja. O po­ve­za­nos­ti s pul­skom bro­do­gra­đev­nom in­d­su­tri­jom go­vo­ri i či­nje­ni­ca da je tvrt­ka i da­nas smi­je­šte- na u kru­gu Ulja­ni­ka. Mo­tor­tech je os­no­va­lo osme­ro ta­daš­njih za­pos­le­ni­ka pro­izvod­nje br­zo­hod­nih mo­to­ra ko­ji su svi pos­ta­li suv­las­ni­ci i za­pos­le­ni­ci Mo­tor­tech Con­sul­tin­ga. Po­du­ze­će se u po­čet­ku ba­vi­lo ser­vi­si­ra­njem i is­pi­ti­va­njem di­esel mo­to­ra da bi vr­lo br­zo pos­ta­la naj­ve­ći ser­vis­ni pun­kt na Ja­dra­nu sa ov­la­šte­nji­ma za ser­vi­si­ra­nje mno­gih svjet­skih pro­izvo­đa­ča di­esel mo­to­ra. Pi­el­s­tick, MTU, Ca­ter­pi­ler, VM, MAN i Mit­su­bi­shi su sa­mo ne­ki od njih.

U na­red­nom raz­dob­lju Mo­tor­tech pos­ta­je ge­ne­ral­ni zas­tup­nik za ju­go­is­toč­nu Europu ja­pan­skog pro­izvo­đa­ča mo­to­ra Isu­zu, ali i Su­zu­ki­ja za is­tar­sku žu­pa­ni­ju. Taj biz­nis je iz­dvo­jen u za­seb­nu tvrt­ku. Od 2003. tvrt­ka se po­či­nje intenzivno ba­vi­ti kop­ne­nim di­esel agre­ga­ti­ma za elek­trič­na na­ka pa­ja­nja u slu­ča­ju nu­žde pa u slje­de­ćih ne­ko­li­ko go­di­na is­po­ru­ču­je de­set­ke agregata, uglav­nom do­ma­ćim kup­ci­ma.

Spa­ša­va­nje Ulja­ni­ka

U go­di­na­ma gos­po­dar­ske kri­ze, Mo­tor­tech se sve vi­še okre­će ino­zem­s­tvu, naj­pri­je na Slo­ve­ni­ju i Sr­bi­ju. Od 2012. glav­ni­na ni­ji­ho­va biz­ni­sa ot­pa­da na brod­ske di­esel agre­ga­te. Ka­da je 2012. tvrt- Ulja­nik TESU upa­la u pro­ble­me, Mo­tor­tech ot­kup­lju­je dio nji­ho­ve­opre­me te angažira dio biv­ših Ulja­ni­ko­vih ljudi na nastavljanju pro­izvod­nje brod­skih agregata. Tvrt­ka tre­nut­no za­poš­lja­va 25 ljudi, a la­ni je ima­la pri­hod od 13 mil. ku­na. S ob­zi­rom na ve­li­ke na­tje­ča­jeu Ru­si­ji i Vijetnamu, Bol­ko­vić oče­ku­je da bi ove go­di­ne pri­hod mo­gao do­dat­no ras­ti.

ULJA­NIK TESU JE 2012. UPAO U PRO­BLE­ME NA­KON ČE­GA MO­TOR­TECH OT­KUP­LJU­JE NJI­HO­VU OPRE­MU I ANGAŽIRA RAD­NI­KE NA NASTAVLJANJU PRO­IZVOD­NJE AGREGATA

DU­ŠKO MA­RU­ŠIĆ/ PIXSELL

Li­vio Bol­ko­vić, di­rek­tor tvr­ke os­no­vao je Mo­tor­tech sa se­dam ko­le­ga iz Ulja­ni­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.