Rad­nik ku­pio Ka­men­sko, rad­ni­ce se na­da­ju pla­ća­ma

Kraj agonije? Tvrt­ka iz Kri­že­va­ca pla­tit će ne­kret­ni­ne 24 mil. kn, pla­ni­ra grad­nju pos­lov­no-stam­be­nog kom­plek­sa

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - SA­ŠA PAPARELLA

Tr­go­vač­ki sud u Za­gre­bu u uto­rak je na 14. draž­bi do­nio rje­še­nje o pro­da­ji dvi­ju zgra­da Ka­men­skog d.d. za 24 mi­li­ju­na ku­na.

Ku­pac je An­ni au­rei, tvrt­kak­ći Rad­ni­ka iz Kri­že­va­ca. “Is­ti­na je da će­mo, kad pro­ce­du­ra bu­de do­vr­še­na, ku­pi­ti ne­ka­daš­nje Ka­men­sko, a na mjes­tu tvornice sa­gra­dit će­mo stam­be­no- pos­lov­ni objekt“, po­t­vr­dio nam je Mir­ko Ha­bi­ja­nec, pred­sjed­nik upra­ve Rad­ni­ka. Za­sad nam ni­je mo­gao re­ći ko­li­ko će ukup­no ulo­ži­ti, a pret­pos­tav­lj­da da gradnja ne­će po­če­ti ove go­di­ne. Od­lu­ka o tome što će se gra­di­ti ovi­si o ra­zvo­ju sta­nja na tr­ži­štu, pri če­mu Ha­bi­ja­nec naj­av­lju­je i mo­guć­nost iz­grad­nje do­ma umi­rov­lje­ni­ka.

S po­dvo­je­nim osje­ća­ji­ma vi­jest o pro­da­ji su do­če­ka­le biv­še rad­ni­ce okup­lje­ne oko Udru­ge Ka­men­sko. “Dra­go nam je da je na­ša tvor­ni­ca na­po­kon pro­da­na, no šte­ta što je to na­prav­lje­no tek sa­da. za 24 mi­li­ju­na ku­na. Po­čet­na je ci­je­na bi­la 127 mi­li­ju­na i s tim bi se nov­cem svi na­mi­ri­li”, rek­la nam je Đur­đa Gro­zaj, pred­sjed­ni­ca Udru­ge.

“Iako za­kon u ovak­vim sku­ča­je­vi­ma da­je pred­nost ban­ka­ma i dru­gim vje­rov­ni­ci­ma, uvje­re­na sam da dr­ža­va ne­će za­bo­ra­vi­ti na nas rad­ni­ce ko­je šest go­di­na če­ka­ju na is­pla­tu svo­jih pet zad­njih pla­ća i po­la ot­prem­ni­ne. Na­ma taj no­vac ži­vot zna­či”, rek­la nam je li­de­ri­ca rad­ni­ca Ka­men­skog.

Na­po­re rad­ni­ca po­dr­ža­va i Ha­bi­ja­nec, iako pre­ma nji­ma ne­ma obve­za. “Na­dam se da će one do­bi­ti dio nov­ca ko­ji upla­ti­mo, rad­ni­ci bi tre­ba­li biti u pr­vom is­plat­nom re­du”, proU­mjes­to ko­men­ti­rao nam je.

ŽELJ­KO HLADIKA/PIXSELL

tvornice - sta­no­vi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.