Bu­zet­ski pus­to­lov­ni park već u lip­nju

Tu­ris­tič­ka atrak­ci­ja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pus­to­lov­ni

park Bu­zet Out­do­or Adven­tu­re, inves­ti­ci­ja vri­jed­na 650.000 ku­na, tre­bao bi vra­ta po­sje­ti­te­lji­ma otvo­ri­ti već u lip­nju. Naj­a­vio je to u Gla­su Is­tre pred­sjed­nik lo­kal­ne Tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce Si­ni­ša Žu­lić.

“Atrak­tiv­na po­nu­da par­ka bit će ve­li­ki ma­mac za sve ko­ji vo­le pri­ro­du. Pus­to­lov­ni park bit će pris­tu­pa­čan ne sa­mo ek­s­trem­nim spor­ta­ši­ma, već svim za­in­te­re­si­ra­nim gra­đa­ni­ma. Pre­dvi­đe­ni su vi­se­ći mos­to­vi s preč­ka­ma, dva zip li­nea. Ni­smo htje­li zna­čaj­no gra­đe­vin­ski in­ter­ve­ni­ra­ti u pros­tor i sve će biti ma­nje vi­še pri­rod­no”, po­ru­čio je Žu­lić uz na­po­me­nu da je upra­vo do­vr­šen glavni pro­jekt grad­nje.

Park se gra­di u ka­njo­nu Mir­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.