Bi­oagra­ru 1,8 mil. ku­na iz IPARD-a

Pre­ra­da lje­ko­vi­tog bi­lja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Agen­ci­ja

za pla­ća­nja u po­ljo­pri­vre­di, ri­bar­stvu i ru­ral­nom ra­zvo­ju is­pla­ti­la je tvrt­ki Bi­oagrar 1,8 mi­li­ju­na ku­na za iz­grad­nju i opre­ma­nje objek­ta za pre­ra­du lje­ko­vi­tog bi­lja. Ri­ječ je o is­pla­ti na os­no­vi odo­bre­nih sred­sta­va iz IPARD pro­gra­ma, za za­vr­še­no ula­ga­nje u sklo­pu mje­re 103 “Ula­ga­nja u pre­ra­du i tr­že­nje po­ljo­pri­vred­nih i rib­ljih pro­izvo­da u svr­hu res­truk­tu­ri­ra­nja tih ak­tiv­nos­ti i dos­ti­za­nja stan­dar­da Za­jed­ni­ce”. Ko­ris­nik je, na­vo­de iz Agen­ci­je, na­ba­vio i li­ni­ju za pre­ra­du ka­mi­li­ce te di­zel i elek­tro vi­li­ča­re.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.