PKB nit­ko ne­će, ci­je­na mo­ra pas­ti sa 154 na 91 milijun eura

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Pi­ta­nje je kako će PKB nastaviti s ra­dom na­kon 31. svib­nja, ka­da će os­ta­ti bez za­šti­te dr­ža­ve od vje­rov­ni­ka

Kak­va će biti sud­bi­na Po­ljo­pri­vred­ne korporacije Be­ograd (PKB) i po ko­jem mo­de­lu bi kom­pa­ni­ja mo­la biti pri­va­ti­zi­ra­na bit će poz­na­to tek za mje­sec da­na. Pr­vi krug pro­da­je je pro­pao jer ni­je bi­lo ni­kog tko bi bio spre­man pla­ti­ti 154 mi­li­ju­na eura (50 pos­to od pro­ci­je­nje­ne vri­jed­nos­ti). Ta je ci­je­na bi­la pre­ve­li­ka i za vo­de­će sr­p­ske po­ljo­pri­vred­ne po­du­zet­ni­ke Mi­odra­ga Kos­ti­ća i Pe­tra Ma­ti­je­vi­ća. Obo­ji­ca su iz­ja­vi­li da ih PKB za­ni­ma, ali po ni­žoj ci­je­ni.

Bez za­šti­te dr­ža­ve

“Još ne­ma­mo ko­nač­no rje­še­nje, vo­de se razgovori iz­me­đu vla­de Sr­bi­je i gra­da Be­ogra­da”, re­kao je Ta­nju­gu Želj­ko Ser­tić, ministar gos­po­dar­stva. Slje­de­ća mo­guć­nost je, pre­ma Ser­ti­će­vim ri­je­či­ma, pro­na­la­zak stra­te­škog part­ne­ra ili spu­šta­nje cijene na 30 pos­to od pro­ci­je­nje­ne vred­nos­ti. Pre­ma na­ga­đa­nji­ma me­di­ja ta no­va ci­je­na će iz­no­si­ti 91 milijun eura. To po­dra­zu­mi­je­va i de­fi­ni­ra­nje pro­mje­na i prav­ne od­lu­ke ko­ja će omo­gu­ći­ti da kom­pa­ni­ja nas­ta­vi s ra­dom i na­kon 31. svib­nja, ka­da će os­ta­ti bez za­šti­te dr­ža­ve od vje­rov­ni­ka, ko­ji­ma je duž­na iz­me­đu 60 i 70 mi­li­ju­na eura. Iako se, kako tvr­di Po­li­ti­ka, iz- me­đu re­da­ka može pro­či­ta­ti da će ci­je­na PKBa biti sni­že­na, u Ne­za­vis­nom sin­di­ka­tu PKBa ne mis­le ta­ko. Ni­ko­la La­zić, pred­sjed­nik sin­di­ka­ta, sma­tra da je vri­jed­nost kom­pa­ni­je pot­ci­je­nje­na. “Po ovak­voj pro­cje­ni is­pa­da da hek­tar zem­lje na Pa­li­lu­li vre­di dvi­je, tri ti­su­će eura”, tvr­di La­zić. On uka­zu­je da je PKB proš­le go­di­ne pro­dao kom­pa­ni­ja­ma MPC i Lidl ukup­no pet hek­ta­ra po­ljo­pri­vred­nog zem­lji­šta u gra­đe­vin­skoj zo­ni za 700.000 eura po če­tvor­nom me­tru. Naj­v­rjed­ni­ja imo­vi­na kom­pa­ni­je je po­ljo­pri­vred­no zem­lji­šte jer u toj zo­ni hek­tar tak­vog zem­lji­šta vri­je­di od 10.000 do 14.000 eura. U po­zi­vu kup­ci­ma se na­vo­di se da je na pro­da­ju sa­mo dio imo­vi­ne PKBa. Osim 17.600 hek­ta­ra obra­di­vog po­ljo­pri­vred­nog zem­lji­šta po­nu­đen je i ci­je­li stoč­ni fond (oko 26.000 gr­la), me­ha­ni­za­ci­ja, gra­đe­vin­ski objek­ti i zem­lji­šte, Tvor­ni­ca stoč­ne hra­ne, Tvor­ni­ca za do­ra­du sje­me­na i dru­go.

Udje­li u tvrt­ka­ma

“Pro­da­je se sve osim če­ti­ri ti­su­će hek­ta­ra gra­đe­vin­skog zem­lji­šta. Dio te zem­lje je na li­je­voj oba­li Du­na­va, kod Pu­pi­no­vog mos­ta, gdje će biti obi­laz­ni­ca, a dio u Sur­či­nu”, ka­že La­zić.

Pro­da­ju se i udje­li PKBa u tvrt­ka­ma Eko­lab, PKB Agro­eko­no­mik – Ins­ti­tut za znans­tve­no­is­tra­ži­vač­ki rad i tran­sfer teh­no­lo­gi­je u po­ljo­pri­vre­di, Po­ljo­pri­vred­no zra­ko­plov­s­tvo i Ve­te­ri­nar­ska sta­ni­ca PKB.

FOTOLIA

Pro­da­je se ci­je­li stoč­ni fond PKB-a, ko­ji broji 26.000 gr­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.