Pe­ter Prevc ‘sko­čio’ u po­du­zet­nič­ke vo­de

Ula­ga­nje Osva­jač Kris­tal­nog glo­bu­sa u ski­ja­škim sko­ko­vi­ma po­čet­kom mje­se­ca os­no­vao tvrt­ku

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Osva­jač u Kris­tal­no­gis­tal­nog­glo­ija­škim ski­ja­škim­sko­ove­nacSlo­ve­nac Pe­ter­glo­bu­sa sko­ko­vi­ma Prevc oz­bilj­no see bacio u po-po­du­zet­niš­tvo, pi­še Dnev­nik. Od ra­ni­je u obi­telj­skoj­koj tvrt­ki ima tre­ći­nu os­no­va­ti udje­la,i jed­nua sa­da vlastitu. je­od­lu­nu odlučio

On je po­čet­kom­kom ovog mje­se­ca os­no­va­ovao tvrt­ku za pru­ža­nje us­lu­ga Pe­ter Prevc, u ko­joj je pro­ku­rist nje­go­va dje­voj­ka Mi­na Lav­ti­žar, dok je Pe­ter di­rek­tor. Tvrt­ka je re­gis­tri­ra­na za niz dje­lat­nos­ti, odo pos­lo­va­nja s ne­kret­ni­na­ma, pre­kop od­no­sa s jav­noš­ću, do mar­ke­tin­ga.m

Go­di­ne 2014. Pe­ter Prevc ušao je s udje­lom od 29,03 pos­to u vlas­niš­tvo obi­telj­ske tvrt­ke k Prevc ko­ja se ba­vi pro­da­jom na­mje­šta­jan i ima dva pro­daj­na sa­lo­na. Di­rek­tor je nje­gov otac Bo­ži­dar Prevc, ko­ji ima 27,4 pos­to, dok 43,5 pos­to ima tvrt­ka Al­ples. U 2014. go­di­ni tvrt­ka Prevc s de­set za­pos­le­nih os­tva­ri­la je pri­hod od 1,6 mi­li­ju­na eura.

Slo­ven­ski ska­kač­ki šam­pi­on Pe­ter Prevc u zim­skoj se­zo­ni 2015/2016 s na­gra­da­ma je za­ra­dio go­to­vo 228 ti­su­ća eura.

PD

Pe­ter Prevc

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.