Si­ni­ša Ma­li, gra­do­na­čel­nik Be­ogra­da:

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

'Vi­še nam ne tre­ba kom­pa­ni­ja po­put PKB-a'

Po­ljo­pri­vred­ni kom­bi­nat Be­ograd (PKB), os­no­van je 1945. go­di­ne sa za­dat­kom da ops­krb­lju­je Be­ograd os­nov­nim pre­hram­be­nim pro­izvo­di­ma. Da­nas PKB Be­ogra­du ne tre­ba, ka­že gra­do­na­čel­nik Ma­li. “Ba­vi­mo se ko­mu­nal­nim dje­lat­nos­ti­ma, ka­na­li­za­ci­jom, vo­do­vo­dom, ces­ta­ma, čis­to­ćom, jav­nim pri­je­vo­zom... To su dje­lat­nos­ti ko­ji­ma grad Be­ograd tre­ba biti vlas­nik i ba­vi­mo se nji­ma. Po­ljo­pri­vred­na pro­izvod­nja na­ža­lost ni­je”, re­kao je gra­do­na­čel­nik Be­ogra­da Si­ni­ša Ma­li.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.