Ya­hoo odre­dio 11. trav­nja kao zad­nji rok za po­nu­de

Pro­da­je se gi­gant Di­oni­ca poz­na­te tvrt­ke u go­di­nu da­na iz­gu­bi­la tre­ći­nu vri­jed­nos­ti

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - SA­ŠA PAPARELLA sa­sa.paparella@pos­lov­ni.hr

Zbog lo­šeg pos­lo­va­nja Ya­hoo pro­da­je pos­lo­va­nje ve­za­no uz in­ter­net i udje­le u imo­vi­ni u Azi­ji, a skla­pa­nje pos­la oče­ku­je se do sr­p­nja

In­ter­net­ska kom­pa­ni­ja Ya­hoo odre­di­la je 11. trav­nja kao kraj­ni rok za sla­nje pre­li­mi­nar­nih po­nu­da za pre­uzi­ma­nje nje­zi­na pos­lo­va­nje ve­za­nog uz in­ter­net i udje­le u imo­vi­ni u Azi­ji, obja­vio je The Wall Stre­et Jo­ur­nal po­zi­va­ju­ći se na svo­je iz­vo­re.

Pro­da­ju glavni biz­nis

Od po­nu­di­te­lja Ya­hoo tra­ži po­je­di­nos­ti o fi­nan­ci­ra­nju, uvje­ti­ma pre­uzi­ma­nja ili odo­bre­nji­ma ko­ja će se mo­ra­ti is­ho­di­ti te ko­je su ključ­ne pret­pos­tav­ke od­lu­ke po­ten­ci­jal­nih po­nu­di­te­lja da kre­nu u taj po­sao, na­vo­di The Wall Stre­et Jo­ur­nal po­zi­va­ju­ći se na pi­smo upu­će­no mo­gu­ćim po­nu­di­te­lji­ma.

Rok za pre­li­mi­nar­ne po­nu­de pos­tav­ljen u trav­nju zna­či da bi Ya­hoo mo­gao sklo­pi­ti po­sao do lip­nja ili sr­p­nja, pi­še list. Po­sr­nu­la in­ter­net­ska kom­pa­ni­ja po­kre­nu­la je u ve­lja­či auk­ci­ju svog te­melj­nog pos­lo­va­nja, na­kon što je od­go­di­la pla­no­ve o iz­dva­ja­nju svo- jeg udje­la u ki­ne­skom e-tr­go­vač­kom di­vu Ali­ba­ba Gro­up Hol­din­gu. U me­đu­vre­me­nu, hed­ge fond Star­bo­ard Va­lue LP, ko­ji po­sje­du­je oko 1,7 pos­to Ya­ho­oa, po­kre­nuo je prošlog tjed­na bitku u po­ku­ša­ju da smi­je­ni Upra­vu Ya­ho­oa. Te­le­ko­mu­ni­ka­cij­ska tvrt­ka Ve­ri­zon Com­mu­ni­ca­ti­ons i iz­da­vač Ti­me mo­gli bi da­ti po­nu­du za te­melj­no pos­lo­va­nje Ya­ho­oa, dok bi se ne­ke pri­vat­ne equ­ity tvrt­ke mo­gle udru­ži­ti kako bi da­le po­nu­du. Ovih je da­na i da su čel­ni­ci Mi­cro­soft Cor­pa u pre­go­vo­ri­ma s tvrt­ka­ma ko­je raz­ma­tra­ju mo­guć­nost pod­no­še­nja po­nu­da za Ya­hoo, tvr­de­ći da bi im Mi­cro­soft mo­gao po­nu­di­ti “zna­čaj­nu fi­nan­cij­sku po­moć”. No, Mi­cro­soft se ni­je obve­zao pre­ma ula­ga­či­ma i svi su razgovori in­for­ma­tiv­ni.

Ome­li ih Go­ogle i Fa­ce­bo­ok

Mi­cro­soft na taj na­čin že­li osi­gu­ra­ti do­bre od­no­se s kup­cem Ya­ho­oa, na­vo­de por­ta­li. Ne­dav­no je Wall Stre­et Jo­ur­nal obja­vio da Ya­hoo pla­ni­ra sma­nji­ti tro­ško­ve pos­lo­va­nja uki­da­njem 1600 rad­nih mjes­ta, ili 15 pos­to ukup­nog broja za­pos­le­nih, uz ga­še­nje ne­ko­li­ko pos­lov­nih odje­la.

Te­le­ko­mu­ni­ka­cij­ski div Ve­ri­zon već je ra­ni­je po­ru­čio da je za­in­te­re­si­ran za kup­nju Ya­ho­oa, a mogući su i dru­gi po­ten­ci­jal­ni kup­ci - ne­ke me­dij­ske kom­pa­ni­je ili pri­vat­ni inves­ti­cij­ski fon­do­vi.

Ya­hoo je po­lo­vi­com proš­le go­di­ne za­poš­lja­vao 11.000 ljudi, dok je na kra­ju 2014. imao 12.500 za­pos­le­nih. Zbog po­ve­ća­ne kon­ku­ren­ci­je Go­oglea i Fa­ce­bo­oka, Ya­hoo ni­ka­ko ne us­pi­je­va pro­ši­ri­ti svo­je in­ter­net­sko pos­lo­va­nje, ni­ti zna­ča­ji­je po­ve­ća­ti pri­ho­de od ogla­ša­va­nja. Za­to je di­oni­ca Ya­ho­oa u pro­tek­lih go­di­nu da­na iz­gu­bi­la oko tre­ći­ne svo­je vri­jed­nos­ti.

REUTERS

Ma­ri­ssa Mayer, iz­vr­š­na di­rek­to­ri­ca

Ya­ho­oa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.