Ita­li­ja pla­ća za­šti­tu spo­me­ni­ka od te­ro­ra

Te­ški da­ni Vla­da odo­bri­la 300 mi­li­ju­na eura, na po­pi­su je 150 lo­ka­ci­ja

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - pd

Na­kon ne­dav­nih te­ro­ris­tič­kih na­pa­da u Bruxellesu ta­li­jan­ska je vla­da od­lu­či­la ulo­ži­ti 300 mi­li­ju­na eura u si­gur­nost i za­šti­tu svo­je po­vi­jes­no-umjet­nič­ke ba­šti­ne i an­tič­kih spo­me­ni­ka kao što su rim­ski Ko­lo­sej, ga­le­ri­ja Uf­fi­zi, ar­he­olo­ške is­ko­pi­ne Pom­pe­ja kod Na­pu­lja i Pi­na­ko­te­ka u Mi­la­nu, obja­vio je mi­lan­ski dnev­nik Cor­ri­ere del­la Se­ra.

Ta će se sred­stva za bo­lje mje­re za­šti­te inves­ti­ra­ti u sli­je­de­će dvi­je go­di­ne, pri če­objav­lje­no mu su vlas­ti na umu vje­ro­jat­no ima­le i sud­bi­nu Pal­mi­re i dru­gih ošte­će­nih kul­tur­nih i po­vi­jes­nih spo­me­ni­ka ko­je uni­šta­va­ju dži­ha­dis­ti u ra­tu u Si­ri­ji.

Dva­de­set ta­li­jan­skih ar­he­olo­ških i po­vi­jes­nih spo­me­ni­ka, ga­le­ri­ja i mu­ze­ja na­la­ze se na lis­ti po­seb­no ra­nji­vih od si­gur­nos­nih ugro­za, pa zah­ti­je­va­ju po­ja­ča­ne mje­re za­šti­te.

Mi­nis­tar­stvo kul­tu­re ra­di na po­seb­nom po­pi­su ukup­no 150 obje­ka­ta ko­je tre­ba po­seb­no za­šti­ti­ti mje­ra­ma naj­vi­šeg stup­nja. Ga­le­ri­ja Uf­fi­zi ko­ja go­diš­nje ima dva mi­li­ju­na po­sje­ti­te­lja bi­la je do­dat­no zaštićena već na Us­krs kad je u nju doš­lo se­dam ti­su­ća ljudi.

Naj­po­sje­će­ni­ji mu­zej u Ita­li­ji do­dat­no svo­je eks­po­na­te i po­sje­ti­te­lje šti­ti de­tek­to­ri­ma ko­vi­na, vi­deo opre­mom i ne­pro­boj­nim stak­lom ko­je može iz­dr­ža­ti uda­re me­ta­ka, a u ne­dje­lju se ula­zak u pros­to­ri­je i za­pos­le­ni­ci­ma do­pu­štao sa­mo uz pre­do­če­nje si­gur­nos­ne is­kaz­ni­ce.

FOTOLIA

Ko­si to­ranj u Pi­si

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.