TUR­CI LJU­TI ZBOG NJE­MAČ­KE SA­TI­RE

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Tur­sko mi­nis­tar­stvo vanj­skih pos­lo­va po­zva­lo je nje­mač­kog ve­le­pos­la­ni­ka u An­ka­ri na raz­go­vor zbog sa­ti­rič­kog priloga nje­mač­kog jav­nog ser­vi­sa NDR u ko­jem se kri­ti­zi­ra auto­ri­ta­tiv­no po­na­ša­nje tur­skog pred­sjed­ni­ka Re­ce­pa Tayyi­pa Er­do­ga­na, jav­lja tjed­nik Der Spi­egel. “Ve­le­pos­la­nik Mar­tin Er­d­mann mo­rao se ti­je­kom dvo­sat­nog raz­go­vo­ra prav­da­ti zbog dvo­mi­nut­nog sa­ti­rič­nog priloga u emi­si­ji Ex­tra3 jav­nog ser­vi­sa Sje­ver­no­nje­mač­ke ra­dio-te­le­vi­zi­je NDR. Pri­tom se ni­je ra­di­lo o uobi­ča­je­noj raz­mje­ni miš­lje­nja, kako je to obi­čaj unu­tar di­plo­mat­skog zbo­ra, ne­go o po­zi­va­nju na red u neo­bič­no oš­trom to­nu”, jav­lja tjed­nik Der Spi­egel.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.