‘ČE­ŠKA, MIR­NA LU­KA ZA KI­NE­SKE BRODOVE’

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ki­ne­ski pred­sjed­nik Xi Jin­ping i nje­gov če­ški ko­le­ga Mi­loš Ze­man za­klju­či­li su u uto­rak u Pra­gu stra­te­ško part­ner­stvo ko­je bi tre­ba­lo po­ve­ća­ti ki­ne­ska ula­ga­nja u Če­škoj, dok su na uli­ca­ma pro­s­vje­do­va­li ak­ti­vis­ti za ljud­ska pra­va. “Htio bih da Če­ška bu­de vra­ta na ko­ja će Ki­na ući u Europ­sku uni­ju i mir­na lu­ka u ko­ju će se ki­ne­ski bro­do­vi vra­ća­ti na­kon olu­ja kako bi pro­naš­li pri­ja­telj­sko uto­či­šte”, re­kao je Ze­man, do­dav­ši da će ki­ne­ska ula­ga­nja u Če­šku ove go­di­ne do­seg­nu­li 3,5 mi­li­jar­da eura.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.