CIJENE NAF­TE U UTO­RAK OPET PA­LE

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Uu­to­rak su cijene naf­te po­nov­no pa­le na svjet­skim tr­ži­šti­ma na­kon prognoza o nas­tav­ku ras­ta za­li­ha u SAD-u i pre­ko­mjer­ne ops­kr­be na tr­ži­štu. Na lon­don­skom tr­ži­štu ba­rel je pao 96 cen­ti u od­no­su na pret­hod­ni dan na 39,31 do­lar. Na ame­rič­kom tr­ži­štu ci­je­na ba­re­la bi­la je 38,6, što je 78 cen­ti ma­nje. Po­s­ljed­njih par tje­da­na Sa­udij­ska Ara­bi­ja, Ve­ne­zu­ela i va­žu op­ci­ju za­mr­za­va­nja pro­izvod­nje na ra­zi­ni od si­ječ­nja kako bi se za­us­ta­vio pad ci­je­na, a če­ka se 17. trav­nja ka­da će se u Do­hi sas­ta­ti pred­stav­ni­ci ze­ma­lja OPEC-a i ve­li­kih pro­izvo­đa­ča mimo tog kar­te­la. Fo­kus tr­ži­šta us­mje­ren je na pre­ko­mjer­nu ops­kr­bu, a po­seb­no se če­ka­ju re­zul­ta­ti naj­no­vi­jih broj­ki o sta­nju ame­rič­kih za­li­ha ko­je se pro­cje­nju­ju na no­vim, re­kord­no vi­so­kim ra­zi­na­ma. U tak­vim okol­nos­ti­ma ana­li­ti­ča­ri ne oče­ku­ju ve­će os­ci­la­ci­je ci­je­na cr­nog zla­ta; prem­da je pro­ces urav­no­te­že­nja u ti­je­ku, za­li­he i da­lje ras­tu, pa će tr­go­va­nje os­ta­ti u ogra­ni­če­nom ras­po­nu.

FOTOLIA

Ba­rel 39,3$ u Lon­do­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.