PROŠ­LI TJE­DAN VE­ĆI­NA FON­DO­VA U ZE­LE­NOM

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Od 78 ak­tiv­nih otvo­re­nih inves­ti­cij­skih fon­do­va proš­li tje­dan rast je ima­lo njih 53. Pet fon­do­va po­ras­lo je vi­še od je­dan pos­to, a ih je osam pa­lo vi­še od je­dan pos­to. Na ljes­tvi­ci dest s naj­ve­ćim ras­tom bi­lo je osam di­onič­kih te dva mje­šo­vi­ta, a tjed­ne pro­mje­ne vri­jed­nos­ti udje­la bi­le su u ras­po­nu od +1,78 do -1,92 pos­to, pi­še hr­por­t­fo­lio. Od di­onič­kih do­bit­nik tjed­na s po­ras­tom od 1,78 pos­to bio je in­dek­s­ni fond CROBEX10 ko­ji či­tav por­t­felj ula­že u do­ma­će vri­jed­nos­ni­ce. Po po­ras­tu sli­je­di OTP in­dek­s­ni s 1,59 pos­to te A1 s 1,34 pos­to. Naj­ve­ći pad vri­jed­nos­ti za­bi­lje­žio je fond KD No­va Eu­ro­pa od 1,92 pos­to, sli­je­de KD Ener­gi­ja s 1,82 te Ili­ri­ka BRIC sa 1,51 pos­to. Po­ras­lo je svih de­set obvez­nič­kih fon­do­va, a od nov­ča­nih bla­go je pao sa­mo NETA Mul­ti­cash.

U top 10 je osam di­onič­kih fon­do­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.