Ruč­no iz­ra­đe­ne lut­ki­ce za naj­mla­đe

Do­bra ide­ja Pal­či­će mo­že­te ku­pi­ti na Wo­oHoo web sho­pu, a već ih je iz­ra­đe­no ne­ko­li­ko sto­ti­na

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE - MARTA DUIĆ

Lut­ki­ce Pal­či­ći nas­ta­ju kao plod ma­šte, ra­de se od raz­nih tka­ni­na i ma­te­ri­ja­la i pu­ne se va­tom

San­dra i Iva­na Še­li­go su još u dje­tinj­stvu vo­lje­le iz­ra­đi­va­ti i osmiš­lja­va­ti kre­ativ­ne igrač­ke. Nji­ho­vi Pal­či­ći su nas­ta­li ka­da su u ča­so­pi­su na­iš­le na ruč­no iz­ra­đe­ne lut­ki­ce i od­lu­či­le po­če­ti s iz­ra­dom uni­kat­nih igra­ča­ka. In­s­pi­ra­ci­ju za sva­ku lut­ki­cu pro­na­la­ze u baj­ka­ma, ani­mi- ra­nim fil­mo­vi­ma, a naj­češ­će U ma­štI ili po že­lja­ma ku­pa­ca. “Kao naj­bit­ni­je pred­nos­ti is­tak­nu­la bih re­cik­li­ra­nje i uni­kat­nost, na­ime mi kod iz­ra­de ko­ris­ti­mo sta­ru odje­ću te je ta­ko re­cik­li­ra­mo. Pal­či­ći su na­prav­lje­ni od pri­rod­nog ma­te­ri­ja­la i pot­pu­no su ne­škod­lji­vi za zdrav­lje dje­ce”, is­ti­ču San­dra i Iva­na Še­li­go.

Za sa­da Pal­či­će iz­ra­đu­ju sa­me, uz po­moć pri­ja­te­lja ili čla­no­va obi­te­lji ko­ji iz­ra­đu­ju ti­je­la lut­ki­ca, dok iz­ra­du odje­će, fri­zu­re i os­ta­le sit­ne de­ta­lje ra­de ses­tre Še­li­go. Ma­te­ri­ja­li ko­je ko­ris­te su raz­no­vr­s­ni, naj­češ­će plat­no, vu­na, filc, raz­no­boj­ne tka­ni­ne, a lut­ki­ce pu­ne va­tom. Is­ti­ču kako je sva­ka lut­ki­ca dru­ga­či­ja i uni­kat­na, a u skla­du s ve­li­či­nom lut­ki­ca, od­lu­či­le su se za ime Pal­či­ce.

U go­di­nu i pol ko­li­ko su pri­sut­ne na tr­ži­štu iz­ra­di­le su ne­ko­li­ko sto­ti­na Pal­či­ća. Za sa­da ih pro­da­ju sa­mo u Wo­oHoo onli­ne tr­go­vi­ni i na raz­nim saj­mo­vi­ma na ko­ji­ma su­dje­lu­ju kao čla­ni­ce kre­ativ­nih udru­ga.

“Bu­du­ći da su Pal­či­ći ruč­ni rad, za iz­ra­du jed­ne lut­ki­ce po­treb­no je oko tri sa­ta, a cilj nam je pro­mo­vi­ra­ti ruč­ni rad te da ljudi u nje­mu pre­poz­na­ju sav trud, rad i na­rav­no pu­no lju­ba­vi ko­ji se ulo­že”, tvr­de ses­tre Še­li­go. Na­po­mi­nju kako se da­naš­nje lut­ki­ce uve­li­ko raz­li­ku­ju od one pr­ve ko­ju su iz­ra­di­le ko­ju još uvi­jek ču­va­ju za us­po­me­nu, a kod sva­ke no­ve lut­ki­ce tru­de se obo­ga­ti­ti ih de­ta­lji­ma i di­zaj­nom i iz­ne­na­di­ti kup­ce ti­me.

“Že­lja nam je u sko­roj bu­duć­nos­ti otvo­ri­ti vlastitu tr­go­vi­nu, to bi bio ku­tak u ko­ji bi smjes­ti­le sve na­še ide­je. Do­sa­daš­nje re­ak­ci­je pu­bli­ke su i vi­še ne­go po­zi­tiv­ne. Na­šim Pal­či­ći­ma naj­vi­še paž­nje pri­da­ju dje­ca ko­ja su odu­šev­lje­na vi­đe­nim li­ko­vi­ma i uvi­jek im se ra­do vraćaju”, ot­kri­le su nam ses­tre Še­li­go.

PD

Ses­tre San­dra i Iva­na Še­li­go već dvi­je go­di­ne na tr­ži­šte pla­si­ra­ju uni­kat­ne ruč­no iz­ra­đe­ne lut­ki­ce Pal­či­ći

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.