329,27

mi­li­ju­na ku­na

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE -

pre­mi­je os­tva­ri­li su u 2015. svi pri­vat­ni osiguravatelji, od­nos­no če­ti­ri druš­tva ko­ja nu­de do­pun­sko zdrav­s­tve­no osi­gu­ra­nje. U tom raz­dob­lju ugovorili su 201.435 po­li­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.