Od­lu­ka o vi­nje­ta­ma do kra­ja go­di­ne

HAC se za­du­žu­je Kre­dit od 250 mil. eura ko­ris­tit će i za ve­li­ko res­truk­tu­ri­ra­nje te ot­prem­ni­ne

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Hr­vat­ske auto­ces­te (HAC) uze­ti će od Eu­rop­ske ban­ke za ob­no­vu i ra­zvoj (EBRD) kre­dit od 250 mi­li­ju­na eura ko­ji će, iz­me­đu os­ta­log, biti na­mi­je­njen za fi­nan­ci­ra­nje ot­prem­ni­na rad­ni­ci­ma i kom­plet­no res­truk­tu­ri­ra­nje HAC-a.

Na­ime, kako je u sri­je­du ka­zao Oleg But­ko­vić, ministar po­mor­stva, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re, no­vac od EBRDa će se is­ko­ris­ti­ti i za mo­gu­će uvo­đe­nja no­vog sus­ta­va na­pla­te. Da li će se uvo­di­ti vi­nje­te, znat će se do kra­ja go­di­ne. Do­dao je da je ovo vr­lo po­zi­ti­van za­jam s ka­ma­tom od je­dan pos­to. Hr­vat­ska Vla­da je na ju­če­raš­njoj sjed­ni­ci pri­hva­ti­la iz­vješ­će o vo­đe­nim pre­go­vo­ri­ma za skla­pa­nje ugo­vo­ra o jam­s­tvu iz­me­đu Hr­vat­ske i EBRDa za fi­nan­ci­ra­nje pro­jek­ta res­truk­tu­ri­ra­nja HACa kao i ugo­vo­ra o zaj­mu iz­me­đu HACa i EBRDa u iz­no­su od 250 mi­li­ju­na eu- ra. Za­jam se odo­bra­va na rok od 15 go­di­na, s po­če­kom od 2 go­di­ne i ka­ma­tom 6mje­seč­ni EURI­BOR uve­ćan za 1 pos­to mar­že.

No­vac će se is­ko­ris­ti­ti za za­tva­ra­nje dos­pje­lih glav­ni­ca pos­to­je­ćih kre­di­ta te za res­truk­tu­ri­ra­nje druš­tva Hr­vat­ske auto­ces­te odr­ža­va­nje i na­pla­ta ces­ta­ri­na (HACONC). HACu u 2016. na na­pla­tu sti­že ukup­no 580 mi­li­ju­na eura glav­ni­ca i ka­ma­ta kre­di­ta.

Kre­dit će uze­ti od EBRD-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.