J&T KU­PU­JE NO­VI LIST,

NU­DI VI­ŠE OD PA­VI­ĆA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pre­ma sve­mu su­de­ći No­vi list usko­ro će ku­pi­ti če­ško-slo­vač­ki fi­nan­cij­ski fond J&T. Hi­na je doz­na­la da će se u idu­ćih ne­ko­li­ko da­na pot­pi­sa­ti ugo­vor o pre­uzi­ma­nju na­kon od­lu­ke Za­gre­bač­ke ban­ke ko­ja je naj­ve­ći vje­rov­nik te iz­da­vač­ke kuće u pred­ste­čaj­noj na­god­bi. Pre­ma iz­vo­ri­ma iz No­vog lista, ključ­nu od­lu­ku o oda­bi­ru J&T kao no­vog vlas­ni­ka Za­ba je do­ni­je­la na­kon što je taj fond nad­ja­čao po­nu­du Te­le­gram me­dia gru­pe u vlas­niš­tvu obi­te­lji Ni­nos­la­va Pa­vi­ća. Po pi­sa­nju por­ta­la Fa­ir­press.hr, glavni ured­nik No­vog lista Ne­nad Hla­ča u uto­rak je oba­vi­jes­tio no­vi­na­re o tome, a vi­jest o pro­da­ji ri­ječ­ke no­vin­ske kuće po­t­vr­dio je i pred­sjed­nik upra­ve Te­le­gram me­dia gru­pe Sa­ša Milinović. Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, u sri­je­du pri­je­pod­ne za­pri­mio je od vlas­ni­ka No­vog lista oba­vi­jest da po­nu­da Te­le­gram me­dia gru­pe ni­je pri­hva­će­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.