Craft pi­vo kao atrak­ci­ja

No­vi fes­ti­val

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Craft

Be­er fes­ti­val odr­žat će se od pet­ka do ne­dje­lje u Eu­rop­skom do­mu u or­ga­ni­za­ci­ji Re­nea Ba­ka­lo­vi­ća, Klu­ba Gas­tro­no­ma­di te Mi­nis­tar­stva tu­riz­ma. Ra­di se o pr­vom fes­ti­va­lu s te­mom po­di­za­nja “craft” pi­var­stva na ra­zi­nu stva­ra­nja ino­va­tiv­nog tu­ris­tič­kog pro­izvo­da. U ni­zu pre­da­va­nja, okru­glih sto­lo­va i de­gus­ta­ci­ja craft će se pred­sta­vi­ti po­ten­ci­ja­nim su­rad­ni­ci­ma, od tu­ris­tič­kih agen­ci­ja do ho­te­la i res­to­ra­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.