AZTN re­kao ‘da’ Ti­sku

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Agen­ci­ja

za za­šti­tu tr­žiš­nog na­tje­ca­nja pri­hva­ti­la je Ti­skov pri­jed­log uvo­đe­nja ra­ba­ta na ko­mi­si­onu pro­da­ju ti­sko­vi­na za udru­že­nja po­du­zet­ni­ka, u pos­tup­ku ko­ji je Agen­ci­ja pro­tiv nje­ga vo­di­la. Pos­tu­pak je po­kre­nut na­kon ini­ci­ja­ti­ve Ul­tra gro­sa i NTLa, ko­ji su tvr­di­la da im Ti­sak od­bi­ja priz­na­ti ra­bat ko­ji priz­na­je dru­gim kup­ci­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.