Tur­ske ko­šu­lje iz Loz­ni­ce za EU

Pro­izvod­nja Kom­pa­ni­ja Min­tei iz Is­tan­bu­la ulo­žit će 2,5 mi­li­ju­na eura

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Pot­pi­si­va­njem ugo­vo­ra o pos­lov­no­teh­nič­koj su­rad­nji sr­p­skog gra­da Loz­ni­ca i tur­ske kom­pa­ni­je Min­tei, ko­ja je re­gis­tri­ra­la svo­je po­du­ze­će u Sr­bi­ji, stva­ra­ju se uvje­ti za za­poš­lja­va­nje 250 rad­ni­ka u pr­voj fa­zi, do kra­ja trav­nja, i još to­li­ko do kra­ja go­di­ne, re­kao je gra­do­na­čel­nik Loz­ni­ce Vi­do­je Pe­tro­vić, pre­no­se Ve­čer­nje no­vos­ti. “Loz­ni­ca je pru­ži­la pu­nu po­dr­šku part­ne­ri­ma iz Is­tan­bu­la ko­ji će ov­dje ulo­ži­ti oko 2,5 mi­li­ju­na eura i u dalj­njoj su­rad­nji s vla­dom Sr­bi­je će ak­tiv­nim po­ti­ca­ji­ma i pre­ma dru­gim inves­ti­to­ri­ma po­t­vr­đi­va­ti da je grad s po­volj­nim pos­lov­nim oz­ra­čjem”, iz­ja­vio je Pe­tro­vić. Kra­jem trav­nja će pre­ko Na­ci­onal­ne služ­be za­poš­lja­va­nja za­po­če­ti struč­na obu­ka ka­dro­va, što zna­či da će iz kom­pa­ni­je ko­je će biti smje­šte­na u ha­la­ma kom­pa­ni­je Pe­jakHan­del za europ­sko tr­ži­šte biti pro­izve­de­ne pr­ve mu­ške ko­šu­lje s poz­na­tim rob­nim mar­ka­ma, na­ve­la je Skar­let Đo­kić, suvlasnica i di­rek­to­ri­ca kom­pa­ni­je.

PD

Za­poš­lja­va se 250 rad­ni­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.