TVRT­KA MI FINNANCE

KU­PI­LA MLJEKARU ŠABAC

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Mlje­ka­ra Šabac u ste­ča­ju u vlas­niš­tvu Far­ma­ko­ma MB pro­da­na je za 950 mi­li­ju­na di­na­ra ša­bač­koj tvrt­ki Mi Finnance, pri­op­ćio je Pri­vred­ni sud u Va­lje­vu. Dru­gi naj­bo­lji po­nu­đač bi­la je švi­car­ska kom­pa­ni­ja Ber­nd Mat­t­hi­as Di­etel ko­ja je po­nu­di­la 50 mi­li­ju­na di­na­ra ma­nje. Na jav­nom nad­me­ta­nju su­dje­lo­va­la je i kom­pa­nja Imlek iz Be­ogra­da. Po­čet­na ci­je­na za Mljekaru Šabac iz­no­si­la je oko 792,6 mi­li­ona di­na­ra. Mlje­ka­ra je u ne­pre­kid­noj blo­ka­di od 17. trav­nja 2013. go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.