RE­KORD­NE PRI­HO­DE

STA­RA PLA­NI­NA BI­LJE­ŽI

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Za vri­je­me ove zim­ske tu­ris­tič­ke se­zo­ne na Sta­roj pla­ni­ni, za­hva­lju­ju­ći pot­pu­noj is­ko­ri­šte­nos­ti ka­pa­ci­te­ta u po­s­ljed­nja tri mje­se­ca, os­tva­re­ni su naj­bo­lji fi­nan­cij­ski re­zul­ta­ti i re­kord­ni broj gos­ti­ju od ka­da taj sr­p­ski zim­ski cen­tar ra­di. Ho­tel Sta­ra pla­ni­na ras­po­la­že sa 386 le­ža­je­va, a od dru­ge po­lo­vi­ne si­ječ­nja do kra­ja ožuj­ka, uz pro­ši­re­nje ka­pa­ci­te­ta, uvi­jek je bi­lo vi­še od 420 gos­ti­ju. Go­di­ne 2014. ho­tel je za­bi­lje­žio pri­hod od 205 mi­li­ju­na di­na­ra, 2015. 187 mi­li­ju­na di­na­ra, a u pr­va tri mje­se­ca 2016. os­tva­ren je pri­hod od 182 mi­li­ju­na di­na­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.