IRAN: ‘RAKETE MO­RA­JU

PRA­TI­TI DIPLOMACIJU’

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Iran­ski ra­ket­ni po­ku­si, ko­je su osu­di­le za­pad­ne si­le, mo­ra­ju pra­ti­ti diplomaciju i di­ja­log, oci­je­nio je u sri­je­du vr­hov­ni iran­ski vjer­ski vođa Ali Ham­nei. Či­ni se da je ta iz­ja­va od­go­vor na po­ru­ku ko­ju je na Twit­te­ru obja­vio biv­ši umje­re­ni iran­ski pred­sjed­nik Ak­bar Ha­še­mi Raf­san­dža­ni, a u ko­joj je na­pi­sao: “Svi­jet su­traš­nji­ce je svi­jet di­ja­lo­ga, a ne raketa”. “Na­ši ne­pri­ja­te­lji ne­pres­ta­no ja­ča­ju svo­je voj­ne i ra­ket­ne ka­pa­ci­te­te i mo­že­mo li u tak­voj si­tu­aci­ji re­ći da je vri­je­me raketa proš­lo?”, upi­tao se vr­hov­ni vođa na ne­dav­nom su­sre­tu s vjer­skim čel­ni­ci­ma u Te­he­ra­nu.

Ali Ham­nei

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.