ZA­PAD­NI BAL­KAN

ZA­JED­NO PRO­TIV TE­RO­RA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Dr­ža­ve za­pad­nog Bal­ka­na usko­ro će usvo­ji­ti za­jed­nič­ku stra­te­gi­ju bor­be pro­tiv te­ro­riz­ma či­ju će pro­ved­bu po­mo­ći naj­u­tje­caj­ni­je zem­lje EU, naj­a­vi­li su u sri­je­du u Sa­ra­je­vu ministar si­gur­nos­ti Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne Dra­gan Mek­tić i po­seb­na iz­as­la­ni­ca fran­cu­ske vla­de za bor­bu pro­tiv or­ga­ni­zi­ra­nog kri­mi­na­la, Mic­he­le Ra­mis. Mek­tić je naj­a­vio kako će u Sloveniji u sklo­pu Br­do pro­ce­sa biti pot­pi­sa­na iz­ja­va mi­nis­ta­ra unu­tar­njih pos­lo­va za­pad­nog Bal­ka­na o za­jed­nič­koj stra­te­gi­ji bor­be pro­tiv te­ro­riz­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.