KO­NVER­ZI­JA DI­ONI­CA

SUN­ČA­NOG HVA­RA

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Sre­diš­nje kli­rin­ško de­po­zi­tar­no dru­švo (SKDD) obja­vi­lo je ula­ga­či­ma na Za­gre­bač­koj bur­zi da će 4. trav­nja u svom sus­ta­vu pro­ves­ti ko­nver­zi­ju di­oni­ca Sun­ča­nog Hva­ra, suk­lad­no pra­vi­li­ma i po­t­vr­di ZSE. Ko­nver­zi­ja će biti pro­ve­de­na na na­čin da će 11.077.497 di­oni­ca oz­na­ke SUNH-R-B biti za­mi­je­nje­no jed­na­kim bro­jem re­dov­nih di­oni­ca oz­na­ke SUNHR-A. Zad­nji dan tr­go­va­nja sa sta­rom se­ri­jom di­oni­ca bio je ju­čer, dok će pr­vi dan tr­go­va­nja ko­nver­ti­ra­nom se­ri­jom, ko­je se na­mi­ru­ju u de­po­zi­to­ri­ju, biti če­t­vr­tak 30. ožuj­ka. Na­kon pro­ved­be ko­nver­zi­je di­oni­ca Sun­ča­nog Hva­ra, u us­lu­ge sre­diš­njeg de­po­zi­to­ri­ja te po­rav­na­nja i na­mi­re SKDD-a bit će uklju­če­no 19.418.785 re­dov­nih di­oni­ca oz­na­ke SUNH-R-A.

BOR­NA FILIĆ/PIXSELL

Sun­ča­ni Hvar

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.