PO­VE­ĆA­NJE KA­PI­TA­LA

HOSPITALIJA TR­GO­VI­NE

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Na skup­šti­ni di­oni­ča­ra Hospitalija tr­go­vi­ne, ko­ja je odr­ža­na ju­čer u Za­gre­bu, upis te­melj­nog ka­pi­ta­la te po­sr­nu­le tvrt­ke pri­hva­ti­le su po­du­ze­ća Že­za d.o.o., Me­tro­pro­jekt d.o.o. te osi­gu­ra­va­ju­ća ku­ća Tri­glav osi­gu­ra­nje. Do­ka­pi­ta­li­za­ci­ja je pro­ve­de­na u skla­du sa sklop­lje­nom pred­ste­čaj­nom na­god­bom iz pro­sin­ca, ko­ja je pos­ta­la pra­vo­moć­na 1. si­ječ­nja ove go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.